MOSTADMARK SKYTTERLAG

Gjengitt fra Årboka 2018 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

MOSTADMARK SKYTTERLAGS HISTORIE 1887 – 2018

Av Stig Oddbjørn Aas

Skytterlaget i Mostadmark startet opp i 1887 med 14 mann og 1 rifle, og da under navnet Ungdomshåpet tilhørende Ut-Trøndelag folke-væbningssamlag. Medlemstallet minsket snart til 9-10 mann, mens geværantallet ble økt til 4. Lagets første formann var Torstein K. Sneisen, som senere ble mye benyttet innen skyttersamlaget, han var bl.a styremedlem i Ut- Trøndelag skyttersamlag i over 30 åer., derav mange år som sekretær. Fra starten og i mange år utover hadde laget store vanskeligheter å strides med, baneforholdene var elendige, og flytting foregikk ofte fra sted til dted. De vanligst benyttede skytehold eller avstander var 100, 200 og 400 meter, og den mest benyttede skytestillingen var stående.

— kaliber 10.15

De første benyttede geværene var Remington 4-linjers og Remington kaliber 10.15. Senere kom også tennstempelrifla som også var kaliber 10.15, og et meget godt gevær. Til alle disse bruktes blykuler og svartkrutt, og skytterne ladet alle sine patroner selv. Og når de skulle på skyting, måtte de ta med talgesken for kulene måtte talges før bruk, for å unngå blyavsettning i geværløpet. Alle disse våpnene hadde så store kalibre og forholdsvis liten utgangshastighet, så de i vind og blest var utsatt for temmelig stor avdrift. Den først benyttede banen var 100 meter, og lå i nærheten av Sneisen. Det sies at de bare slo opp skivene på sommerfjøset på nevnte gård, og satte i gang skytinga. Det sies også at tømmerveggen skulle ha et ganske stort blyinnhold.

— skivene for 400 metersholdet

I en tid av første periode holdt de sine skytinger i Vennagrenda, i det de brukte smibakken på Wennberg til standplass, og skivene for 400 metersholdet var da plassert til høyre for veien som fører opp til gårdsplass på Rødmyrdalen, men denne banen ble visst ikke benyttet svært lenge. De kom tilbake til bygdas sentrum igjen, og skiver ble satt opp på Vikmyra, og ei lita skivebu ble satt opp på eiendommen Sneisen, der hvor kapellet er bygd i dag. I skytterbua var det skytterglugger på siden vendt mot Vennaveien, og der sto skytterne og sendte sine grovkalibrede kuler ut gjennom de åpne gluggene. Det sies ellers at skytebua var til stor glede for romantiske og svermerende ungdom i bygda, på en måte var det bygdas samfunnshus.

— Først i 1910 ble det ordnet med skiveheiser på 400- og 600 meter.

På alle disse første skyteplassene, var det bare faste skivestendere oppsatt, ingen anvisergrav eller skanser. Først i 1910 ble det ordnet med skiveheiser på 400- og 600 meter. I 1927 ble 400 meteren skiftet ut med 300 meter, og 600 meteren ble flyttet litt, og bygd opp på nytt, så da ble det riktig flott for ei tid.

Mostadmark Skytterlags 50-års-jubileum 1937
Bak fra venstre: Einar Moen, Georg Venn, Jørgen Wenn, Johannes Storvik, Lars Buåsli, Jakob Sneisen, John O Venn jun,  John Aarstad,  John Leikvold,  Julius Vehn , Ola Dahlsven,  Petter Jøssås , Kristen T. Sneisen og  John O Volden.
2. Mary Sneisen, Helga Volden, Serine Volden, Karen Jøssås, Marit Viken, Estrid Aarstad, Emelie Svedahl, Beret Moen, Magdalena Bragstad, Ingrid Gjervan,  Gundlaug Thorshaug, Bergitte Venn og Ottar Sneisen.
3. lver Jøssås, Martin Thorshaug,O le Nilsdahl, John Venn,(Solhaug), Birger Thorshaug, Ole J Wenn, Harald Rognås, Bernhard Thorshaug, Kristian Nevermo, Henrik Hulaas, Mathias Bjerkan og Lars Larsen.
4. Esten Moen, Kristian Svedahl , Anders Jøssås, Oskar Bragstad, Manuel Kringhaug, Ole O. Venn, Johan Viken, Rikard Kringhaug, Torvald Viken og Sivert Sneisen
5. Guthorm Thorshaug, Torleif Sneisen, Esten Fossen, Bjarne Viken, Palmer Andersen og Edvard Viken.

Men på grunn av forskjellige forhold og sikkerhetspåbud, måtte denne banen legges ned, og det ble som midlertidig ordning laget en provisorisk 300 meter og 100 meter borte ved Tjønnåstjønna, med Sagranhaugen som bakgrunn, mens laget var på utkikk etter område for ny bane.

Samlagsstevnet på Frosta 1946. Ikke en dagsreise å dra til Frosta på den tiden! Spissteltene var med.
Feltskyting ca 1950. 2 rekke fra venstre: Einar Moen, Georg Venn, Julius Venn, John J. Venn , Peder Molund, Harald Rognaas, Birger Thorshaug, Håkon Snustad.1 rekke fra venstre: Ole J. Venn, Petter Jøsås, John O Venn, Jørgen Wenn, John Leikvoll

— 24 juni 1965 ble det besluttet å sende søknad til A/S Meraker Bruk

Etter at flere muligheter og områder var undersøkt, Fant lagets styre et ideelt område ved den gamle sprengdammen ved Vennaelva. I styremøte 24 juni 1965 ble det besluttet å sende søknad til A/S Meraker Bruk om å få anlegge bane der med selve Nonshaugen som bakgrunn.

Meraker bruk stilte seg svært imøtekommende, og laget fikk anbefaling fra Malvik kommunestyre høsten 1965, og dugnadsarbeidet ble satt i gang i 1966. Det ble skutt en del på banen både i 1965 og 1966, men heisskiver ble tatt i bruk først i 1967 på 300 meter, og i 1968 på 100 meter. Laget har en bane som tilfredstiller de krav om sikkerhet som er påbudt og omfattes av kun en grunneier, som er Meraker Bruk A/S. Denne bane ble brukt slik frem til 1990, da det ble besluttet å erstatte 300 meteren med 200 meter.

— Endret til 200 bane og elektroniske skiver

Ny 200 meter med plass til 16 skiver ble bygd, og laget fikk støtte fra Forsvaret til dette. I 2000 ble det startet et arbeid med å utvikle skytebanen til elektronikk. Elektroniske skiver hadde for fullt tatt steget inn i skytesporten, og styret var ivrig etter å videreutvikle banen og skytesporten. Først ble det montert 6 skiver på 100 meteren, deretter ble det 10 skiver på 200 meteren, alle med elektronikk.  Denne utviklingen har revolusjonert skytesporten, ikke minst publikumsmessig, og har gjort dette til et godt verktøy for fremtida i skytesporten. I tillegg til at både 100 og 200 meteren har blitt rustet opp, er også skytterhuset blitt oppgradert med større kjøkken, egne datarom og vannklosett. Banen blir i dag brukt av flere andre aktører: Ungdomsheimevernet, Luftforsvaret, Politiet. I tillegg arrangerer vi dager på skytebanen for  SommerMalvik,  Freetex og andre bedrifter.

Harald Rgnås, mangeårig medlem av skytterlaget. Her utrustet for å dra på»skøting».
Tegning av Iver M. Storvik)

Dette er lista over alle ledere av Mostadmark skytterlag siden 1887

1887 – 1893 Torstein K. Sneisen,
1894 – O. Viken, 
1895 – Henrik Tronsen,
1896 – Petter Jøssås, 
1897 – 1898 Anneus  Aarstad, 
1899 – S. Sneisen,
1900 -1905 Torstein K. Sneisen, 
1906 – 1907 P. Kringhaug, 
1908 – 1915 R. Kringhaug,
1916 – 1927 Harald Rognaas,
1928 – 1932 Birger Thorshaug,
1933 – Torleif Sneisen,
1934 – Birger Thorshaug,
1935 – Kristen T. Sneisen
1946 – 1952 John Aarstad, 
1953 – 1957 John O. Venn, 
1958 – 1959 John O. Volden,

Kragskyttere. Skyttere med Krag-Jørgensen gevær og bekledning som var vanlig på 1950 og -60 tallet.
(Tegning av Iver M. Storvik)


1960 – 1961 Ilmar Molund,
1962 – 1964 Georg  Venn,
1965 – John O. Venn,
1966 – Bjarne Kyllo,
1967 – 1983 Bjarne Venn,
1984 – 1986 Roald Sneisen,
1987 – Ola O. Venn,
1988 – 1989 Johannes Volden,
1990 – 1992 Kåre Skare, 
1993 – 1994 Ola O. Venn,
1995  – Stig Oddbjørn Aas

Kjell Haugen tok mesterskapsmedalje på Landskytterstevnet på Steinkjer i 1973, der han lå på skive 8 i Kongelaget etter fabelaktig skyting. Tor Malvik og Arnstein Skare ble henholdsvis nummer 3 og 4 i rekruttklassene under Landskytterstevnet i 1975 og 1990.  I 2018 ble Vegar Forbord Grendal nummer 2 i klasse 3 på Landskytterstevnet i Stjørdal.
350 klubben ( De som i mesterskap har oppnådd poengsum 350 på mesterkapsprogram,35 skudd):
1991 – Arnstein Skare – Junior, 2003 – Kenneth Aas – Eldre Rekrutt, 2009 – Thomas Sollihaug  – Rekrutt,  2009 – Trine Lise Haugan  – Junior.

— meget aktivt og sosialt miljø

Ungdomsmiljøet i skytterlaget har vært, og er, meget aktivt. Mange gode plasseringer vitner om at skytesporten har satt sitt spor i Mostadmarka. At også foreldre stiller opp gjør dette til et meget aktivt og sosialt miljø. Vi håper at dette vil fortsette i årene fremover. I Mostadmark er det et meget godt og aktivt jaktmiljø. I de senere årene har det også blitt arrangert flere feltkaruseller, og flere skyttere har utmerket seg med stevne og klasseseire. I tillegg bidrar jaktmiljøet med å opprettholde skytebanen som en flott skytearena med god dugnadsånd. I tillegg har vi en felles innendørsbane i Rådhuset i Hommelvik sammen med Hommelvik – og Malvik Skytterlag. Denne banen er oppgradert med elektronikk, slik at også denne banen er av veldig god standard.

Samlagsstevnet 2018. Fra venstre: Vegar Forbord Grendal (beste skytter under 20 år), Stig Oddbjørn Aas (Samlagsmester V55), Trine Lise Haugan(beste kvinne), Johannes Volden (Samlagsmester V65)

— fart da elektronikken gjorde sitt innpass

Det har vært en rivende utvikling i skyttersporten, og den skjøt bokstavelig fart da elektronikken gjorde sitt innpass. Vi hadde noen år tidligere erstattet våre våpen som Mauser og Krager med det nye våpenet Sauer, og med dette presisjonsvåpenet sammen med innføring av elektronikken, så ble nesten skyting en helt ny sport. Dette har gjort skyting til en publikumsvennlig og attraktiv sport. Overføring av skytingen både på skytterhus og på nettet. Når skytteren skyter sitt skudd, ligger dette på nett i løpet av noen tideler av et sekund, slik at hele verden kan sitte å se dette!

Og tidligere tok det hele dagen med ett stevne, mens det i dag ikke er unormalt med 3-4 stevner på en dag. Og vi må også nevne at skyttersportens aller viktigste arrangement er Landskytterstevnet. Det har alltid vært viktig for DFS å ha et godt LS, og etter NRK’s inntreden har Landskytterstevnet blitt et av landets beste sportsarrangementer. Men det aller viktigste under LS er som før – den sosiale biten, med felles samlinger på kveldene. Dette er noe både unge og gamle ser frem til i god tid før LS starter.

— i dag 194 medlemmer

Mostadmark Skytterlag har i dag 194 medlemmer. Æresmedlemmer i dag er: Ola O Venn, Johannes Volden og Kjell Haugen.
Dagen styre består av Stig Oddbjørn Aas, Odd Egil Sneisen, Odd Rune Fuglem, Toril Fosli Fuglem, Emil Haugan, Marius Krokan, Erlend Aas, Ole Kristian Bjørgum, Ola Kyllo, Ove Skare, Johannes Volden