Kulturminnegruppa

Dette er historielagets ”yngste” arbeidsgruppe. Til årsmøtet i historielaget i 2009 ble det lagt fram forslag om å opprette en arbeidsgruppe som skal ha ansvar for å verne om faste kulturminner, dvs. kulturminner som står fast på stedet/plassen der de opprinnelig har stått. Gruppas navn er ”Arbeidsgruppe for bevaring av faste kulturminner”. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kulturminnegruppa har vært i aktivitet fra ”dag 1”!

Hovedoppgaven har fra starten vært arbeidet med bevaring av 4 kulturminner i Hommelvikområdet. Allerede i 2008 søkte historielaget Norsk kulturminnefond om støtte til bevaring av disse kulturminnene. Søknaden resulterte i en støtte på kr. 50.000. Det dreier seg om følgende prosjekter:

Halstad/Sollielva

Tyskertrappene i Thoresenberget/Lundberget

Brokarene etter gamle Hommelvik bru

Husmannsplassen Høibytrøa (Bjørnrommet)

Bruer over Homla – fra Foldsjøen til Hommelvikbukta

Ivar Høiby sin beretning om oppveksten på Bjørnrommet står i Årboka 2001. Årboka kan kjøpes hos HHV. (bestill)

En ivrig dugnadsgjeng har brukt hundrevis av dugnadstimer for å avdekke kulturminnene. Området omkring brukarene er ryddet, ”tuftene” i Høybytrøa er avdekket og trinnene i Tyskertrappene er kommet for dagen. Det har også vært befaring i Halstad/Sollielva. Det vi har lært gjennom dette arbeidet er at det aldri blir ferdig. Det er nødvendig med kontinuerlig vedlikehold for at kulturminnene skal framstå i god stand.

Informasjonstavler som vil gi publikum god orientering om de enkelte kulturminnene er satt opp.