Kulturminnegruppa

Dette er historielagets «yngste» arbeidsgruppe. Til årsmøtet i historielaget i 2009 ble det lagt fram forslag om å opprette en arbeidsgruppe som skal ha ansvar for å verne om faste kulturminner, dvs. kulturminner som står fast på stedet/plassen der de opprinnelig har stått. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Hovedoppgaven har fra starten av vært arbeidet med bevaring av 4 kulturminner i Hommelvikområdet. Allerede i 2008 søkte historielaget Norsk kulturminnefond om støtte til bevaring av disse kulturminnene. Søknaden resulterte i en støtte på kr. 50 000,-. Det dreier seg om følgende prosjekter:

Tyskertrappene i Lundberget.

Bjørnrommet i Høybyn

Industriminner langs Halstadelva

Brukarene etter den gamle riksveien over Homla.

De første årene ble det lagt ned et stort arbeide med å avdekke kulturminnene. Området omkring brukarene ble ryddet, tuftene i Høybytrøa ble avdekket og trinnene i Tyskertrappene kom for dagen. Det ble også befaringer i Halstad/Sollielva. Informasjonstavler for publikum ble satt opp på hvert kulturminne.

Det har kommet mange forslag om å registrere flere kulturminner i Hommelvikområdet uten at gruppa har gått videre med det. Det er ganske arbeidskrevende å vedlikeholde slike prosjekter. Før vi går videre med det, vil vi prioritere å vedlikeholde de 4 kulturminnene vi allerede har fått godkjent.

De følgende årene etter 2011 da prosjektene ble ferdigstilt, har det vært årlig ettersyn med slåing av gress og rydding. Nå er tiden imidlertid kommet for å gjøre en større innsats med rydding og felling av trær rundt prosjektene. Kulturminnegruppa vil starte opp med dette arbeidet så snart forholdene ligger til rette for det i år.

Toralv Spets svinger ljoen i Bjørnrommet sept 2021