Vedtekter

Vedtekter for Historielaget Hommelviks Venner

ajourført på årsmøtet 27. januar 2010

1. Historielaget Hommelviks Venner har som formål å vekke interessen for og øke kjennskapen til Hommelvik og omegns historie, og å verne om lokale kulturminner.

2. Lagets virksomhet organiseres gjennom et styre og arbeidsgrupper. Museums- og fotoarbeid og bevaring av faste kulturminner skal være de viktigste aktivitetene i laget, og utføres av en museumsgruppe, en fotogruppe og en kulturminnegruppe.

3. Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem, leder for museumsgruppa, leder for fotogruppa og leder for kulturminnegruppa. Styret skal føre protokoll.

4. Årsmøtet er lagets høyeste organ. Det skal holdes innen utgangen av januar og innkalles av styret med minst tre ukers varsel. På årsmøtet skal styret, museumsgruppa, fotogruppa og kulturminnegruppa legge fram årsmeldinger. Beretninger om virksomheten i eventuelle andre arbeidsgrupper tas med i styrets årsmelding. Styret skal også legge fram revidert regnskap. Dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

5. Årsmøtet velger styret, arbeidsgrupper og personer til øvrige tillitsverv. Etter forslag fra styret, kan årsmøtet vedta å opprette nye eller avskaffe arbeidsgrupper og tillitsverv.

6. Alle som vil støtte eller arbeide for lagets formål, kan bli medlemmer ved å betale kontingenten. Enkeltpersoner, familier og organisasjoner kan være medlem av laget. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

7. Personer som over tid har nedlagt et ekstra stort og viktig arbeid for laget eller på andre måter har bidratt sterkt til gjennomføringen av lagets formål, kan av styret utnevnes til æresmedlemmer.

8. Laget skal stå tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

9. Vedtak om oppløsning av laget kan bare bli gjort av årsmøtet med 2/3 flertall. Lagets eiendom skal da brukes i det lokale kulturminnearbeidet etter retningslinjer fastlagt av årsmøtet.

10. Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall.