Mostadmark samfunnshus 60 år

Gjengitt fra Årboka 2018 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Mostadmark samfunnshus 60 år
1958-2018

Av Bjørg Schanke

KOPPLAGET I MOSTADMARKA

I begynnelsen av 1958 ble et tjuetalls av bygdas kvinner enige om å starte et »lag» for å skaffe kjøkkeninventaret til det nye samfunnshuset som var under bygging. Møtet ble holdt i «gammelhuset» som stod på flata før Sneisengården. Primus motor var Oddrun Nybrodahl  (Venn), hun fungerte som leder. Første kasserer i laget var Gunvor Eidem (Viken).

Mostadmark Samfunnshus

I starten var det møter en gang pr. uke og kontingenten var kr. 1,00 pr møte for hvert medlem. Det var selvfølgelig kaffe og noe «attåt», potetkaker og vafler. Serveringa gikk på omgang, to damer hver gang.  Strikking eller annet håndarbeid var obligatorisk. Produktene ble seinere brukt til gevinster på basarene, som var årlige i årene framover. I tillegg til disse gevinstene var alle i bygda flinke til å bidra med gevinster, så mulighetene til å vinne igjen sine egne ting, var godt mulig. Loddene kosta 10 øre.  
Kopplaget arrangerte også fester, og da ble det satt opp buss fra Vika.
Det var ikke så enkelt å ta seg fram på den tida, og  få kvinner  kjørte bil. Oddrun hadde råd for uråd, hun «samlet opp» damene langs Vennaveien i møkksprederen  på traktoren til faren  Olaf (Venn).
I og med spredt bebyggelse  og dårlig framkommelighet på kveldstid, ble det samlet inn kontingent i grendelagene ( syforeninger o.l.)

INNVIELSE AV ÅSVANG-NYHUSET

Innvielsesfest i Mostadmark Samfunnshus 25. oktober 1958


Mesteparten av kjøkkenutstyr, gardiner og sceneteppe ble til åpningen av «Huset», betalt av kopplaget. Innvielsen med hele den voksne generasjon i bygda tilstede var 25.oktober i 1958.

Byggekomiteen bestod av Olaf Venn, formann, Arne Rein, Adolf Thorshaug, Ottar Sneisen og Martin Vollan. «Gammelhuset» ble solgt til Hitra for kr. 10.300, der det brukes som bedehus. Kostnadsoverslaget på nyhuset var (ifølge beretninga på 40-årsjubileet), på kr.102.000,- . Meråker Brug ga tømmer og dekket utgifter til arkitekt.

HUSET LEVER  -MED DUGNADSINNSATS AV MOSTINGENE

I ettertid har driftige damer sørget for bl.a. oppussing av både kjøkken og spisesal. Siden har vi mottatt gassovn fra Jøssåsen Landsby og møbler i spisesalen fra Meraker Brug. Kopplaget er fortsatt i drift, og bygdas kvinner anno 2018 gjør en flott jobb for samfunnshuset. Storsalen ble pussa opp av den yngre generasjon. I tillegg til damene, har mange av bygdas menn lagt ned utallige dugnadstimer for at «Huset» skal være i drift.

Leder for samfunnshuset og driver av «NyKopplaget» ,er for tiden Hanne Fredriksli.

Oddrun Nybrodahl og Ragnhild Wenn er to av de damene som var med på starten av Kopplaget, og det er disse damene som har mimret om gamle dager.