Brokarene

BROKARENE ETTER GAMLE HOMMELVIK BRU

Her ved utløpet av Homla lå gamle Hommelvik bru, eller Hommelvig Bro som det heter i et brev fra 1800. Det eneste som er igjen av den gamle trebrua er de to brokarene på hver side av elva. Den gamle brua ble erstattet av ny bru i 1938 og det er denne som fortsatt er i bruk (Plakat ved elva).

Brukarene etter gammelbrua er gedigne byggverk, murt i naturstein. Nedstrøms for brukarene ligger rester av et eldre kaianlegg, som tidligere var utskipingshavn for industrien ved utløpet av Homla. På nordsiden av elva kan en se forstøtningsmuren til gamle ”Riksveg 50”. I denne muren kan en også finne en liten tunnel under nåværende fylkesveg som ble brukt til tømmertransport fra bomman opp til sagbruket (”Kjerratten”).

Den gamle brua på begynnelsen av 1900-tallet.

Hommelvig bro var fram til 1798 ”istandholt av Malvig annex sogns almue”. Dette ansvaret ble da overført til fogderiet eller amtet. Den gamle brua var i dårlig forfatning og ny bru ble planlagt oppført. Brua var i utgangspunktet forsøkt reist som en hvelvet steinbru, men raste sammen da underbygningen for hvelvet ble fjernet. Det ble deretter bestemt at brua skulle bygges med ”spendværk” og den ble åpnet i 1802. Det er brukarene etter denne brua vi kan se her ved Homla i dag.

Industristedet Hommelvik

Hommelvik har siden 1800-tallet vært et viktig industristed med blant annet skipsverft, støperi, spinneri, sagbruk, teglverk og kopperverk. Kaiene her ved Homla og ute ved Hallstadelva var derfor viktige senter og utskipingshavner for varer og produkter. Nevnes må også at all transport til og fra Mostadmark Jernverk gikk over havna her. Industrialiseringen førte til stor befolkningstetthet og et utviklet kommunikasjonsnett med jernbane, vei og havn.

Området ved brukarene er ryddet og skiltet av Historielaget Hommelviks Venner i 2009.

Hjem