Familien Lund

Gjengitt fra årboka 2000 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Mostadmark Jernverk og familien Lund fra Sverige


NEDTEGNET AV GISLE RØ

I forbindelse med innsamling av arkiv- og kildemateriale om Mostadmark jernverk er det funnet at tre generasjoner Lund virket som funksjonærer og forvaltere ved Mostadmark Jernverk på 1800-tallet. Samtidig har flere etterkommere til denne Lundfamilien satt spor etter seg i Malvik-området og landet ellers. La oss se hva som er funnet så langt.


Den første forvalter Lund ved Mostadmark Jernverk het Lars Ulrik Lund d.e. [1751-1827]. Hvor han ble født i Sverige er ikke kjent, men en antakelse går ut på at det kan være på en av plassene til Huså kobberverk i Jemtland, eller at han ble født i Sundsvallområdet. Han omtales i skriv som inspektør og bergingeniør. Han ble gift med Elisabeth Sophia Spegel ca 1783-84.


Familien kom til jernverket seinhøsten 1801 eller tidlig 1802. Familien ble ikke registrert i folketellingen i 1801. Regnskapsåret for bergverksdrift og kontraktsforhold i Sverige tidlig på 1800-tallet varte fra 1. november og ble avsluttet 31. oktober, slik at det er sannsynlig at innflyttingen skjedde rundt eller etter denne datoen i 1801-02. Å foreta flytting på den tiden fra Sverige gjennom Tydal og Selbu var avhengig av godt sledeføre.


Familien som flyttet til Norge besto av 2 voksne og 7 barn;

1 Anna Greta [178x-18xx], 2. Lars Ulrik [04.02.1786-17.04.1847], 3. Pehr Michael [17xx-18xx], 4. Johan Gustav [17xx¬1818], 5. Lotta Lisa [1793-18xx], 6. Carl Frederic [1795-187x], 7. Eric Adolph [1798-18xx] og ektefelle Elisabeth Sophia Spegel f. 10.07.1761-d. 184?.


Senere ble de to barna 8. Olof Abraham [1803-1804] og 9. Stina Catrina Sophia [1805-1869] født ved Mostadmark Jernverk.


Tidspunktet for innflytting hang sammen med eierskifte knyttet til dødsfall hos deleieren, kjøpmann Peter Falck, og noe senere, dødsfallet til den eneste sønnen Ole Andreas Falck. Da Lund overtok var Zacharias Wicklund f. 1769-d. 1816 forvalter ved jernverket og eide 50% i verket. Wicklund var kjøpmann fra Ostersund og overtok driften av Mostadmark Jernverk etter forvalter Nils Jacob Gistren som dro tilbake til Sverige høsten 1797, da Jelstrupfamilien trakk seg ut som eiere.


Peter Falcks handelspartner, Ole Schancke Blechingberg, løste ut Zacharias Wicklund og arvingene i Falskfamilien og ble eneeier av jernverket. Ved siden av jernverksdriften drev Blechingberg med fiskehandel. Zacharias Wicklund løste på sin side ut Peter Falcks 50% eierandel i Ljusnedal Jernverk til arvingene og overtok driften av dette jernverket.


Zacharias Wicklunds hustru het Elisabeth Lund, og vi aner at det kan være familietilknytning som gjorde at Lundfamilien kom til Mostadmark.
Vi har få spor etter Lars Ulrik Lund d.e. de årene han virket som forvalter ved Mostadmark Jernverk.

6. januar 1815 skrev han en produksjonsoversikt og en deduksjon over verkets drift i 1814 som er oppbevart i Statsarkivet i Trondheim. I 1816 overtok den eldste sønnen Lars Ulrik Lund d.y. f. 1786 inspektørstillingen ved Mostadmark Jernverk. Vi har ikke kjennskap til hva faren gjorde etter den tid og fram til 1. februar 1819.

1. februar 1819 overtok Lars Ulrik Lund d.e inspektørstillingen ved Galtstrtim Bruk etter at eieren Jurgen Christopher Muller hadde avskjediget inspektør Jacob Askberg. Lars Ulrik Lund d.e. fikk beholde sin inspektørstilling t.o.m. 31. oktober 1819. Begrunnelsen for oppsigelsen var at Muller ikke var fornøyd med arbeidsinnsatsen til Lund på grunn av svekket helse og høy alder [68 år].


Lars Ulrik Lund d.e. døde i Sverige våren 1827.


Hustruen Elisabeth Sophia Spegel bodde i 1840-årene sammen med datteren Lotta i Trondheim, ikke langt fra svigersønnen Ebbe Gabrielsen Berg og datteren Stina. I en henvendelse fra sønnen Lars Ulrik Lund d.y. til pastor Storm, datert 30.04.1845, ba han om at hans gamle [84 år] og skrøpelige mor måtte få understøttelse ved Hospitalet i Trondheim.


Den eldste datteren, Anna Greta Lund ble gift mandag 24.10.1808 med ungkar og dragon Paul Sivertsen, bosted Sanden. Paul Sivertsen Sanden ble døpt 25.06.1784, foreldre Sivert Olssøn Sanden og Inger Johnsdatter. Han ble konfirmert 26.10.1800, 16 1/2 år gammel.


Før 1813 bodde de på Sanden. I 1813 kjøpte Paul Sivertsen Nedre Hommelvik for 833 rd. I 1819 makeskiftet han denne gården med Buaas Indre og overtok gården fra 14.4.1820. I 1839 ble Buaas Indre solgt på auksjon, Malvik bygdebok, bind 3, s 103 og s 222. Buaas Indre er også kalt Aasen.


Regnskapsopplysninger om Paul Sivertsen Aasen finnes for år 1835 i en regnskapsprotokoll som er oppbevart i arkivet til Mostadmark Jernverks Venner.


Barn Født Døpt Konfirmert Bosted:
1 Sivert 1808 26.12.1808 Sanden
2 Elisabeth Sophia 1810 12.08.1810 Sanden
3 Inger Andrea 1812 08.03.1812 Sanden
4 Lars 07.10.1814 23.10.1814 19.09.1830 N.Hommelvik
5 Ole Johan 15.06.1816 07.07.1816 N.Hommelvik
6 Nils?
7
8

Lars Ulrik Lund d.y. oppgir i brev datert 30.01.1822 at søsteren har 7 barn, dvs flere kan ha vært født senere. Flere av Aasensønnene [Sivert, Lars, Ole og Nils] kjøpte flere av eiendelene til onkelen Lars Ulrik Lund under auksjonen på Verket 22.04.1840 da Lars Ulrik Lund flyttet til Trondheim.


Lars Ulrik Lund d.y. kom første gang til Mostadmark Jernverk i 1801-02, ca 16 år gammel. Han overtok arbeidet som bokholder etter Ole Nicholaiss Alnes og ble i 1816 inspektør etter sin far. Når faren fratrådte, og om han reiste tilbake til Sverige i 1816 eller nærmere februar 1819, vet vi som nevnt foran intet om. Vi finner opplysningen om inspektørskifte i et brev datert 15.07.1822, skrevet av Lars Ulrik Lund d.y.


Det vi vet med sikkerhet er at driften ved jernverket ble stanset våren 1818, og at det ikke ble ny virksomhet før høsten 1822.


I Adresseavisen 7.11.1817 går det fram at driften ved verket ville bli nedlagt innen få måneders tid som følge av «noen i den senere tids inntrufne omstendigheter». Det det vises til av O.S. Blechingberg, jernverkets eier, var den første konkursen som rammet grosserer Otto Bejer[Beyer]

14 april 1817. Blechingberg hadde allerede høsten 1805 pantsatt jernverket mot lån av 27.000 rd Dansk Courant hos Bejer. I Adresseavisen 11.09.1818 finner vi at driften ble stanset i mars 1818. Høsten 1818 forsøkte Blechingberg å få solgt Mostadmark Jernverk ved å legge ut 96 aksjer til salg pålydende 100 sd. Dette lyktes ikke og verket ble fire år senere solgt på auksjon, lørdag 2. mars 1822 på Rådstuen i Trondheim. Det hører med til historien at Blechingberg kort tid etter frasa seg sitt borgerskap som kjøpmann.


På grunn av farens helse og alder fikk Lars Lund d.y. 13. august 1819 tilbud fra Mtiller om å bistå faren. Samtidig fikk sønnen tilbud om å overta som inspektør ved Galtstrtim Bruk etter faren fra 1. november 1819. Lars Ulrik Lund d.y. aksepterte dette tilbudet skriftlig 14. august 1819. På dette tidspunktet omtaler Lars Ulrik Lund d.y. seg som «kullstybbskrifvare». I en svært detaljert instruks som ble utarbeidet av Møller 15. januar 1821, finner vi hvilke rammebetingelser Lars Lund hadde. Utarbeidelsen av denne instruksen må sees på som en støtte til Lars Ulrik Lund. Det var en utbredt misnøye ved Galtstrtim over kvaliteten på maten som ble utlevert og også mangel på mat.

1. mai 1822 ble det utarbeidet en oversikt av Lars Ulrik Lund d. y. som viser hvem som bodde på Galtstrtim Bruk mm. En del av opplysningene nevnt i avsnittet over finnes i et foredrag holdt av Bertil Haslum 7. mars 1995 i Midålva Genealogiska Forening. [Kilde: SCA MERLO ARKIV i Timrå].


På forsommeren 1822 ble Lars Ulrik Lund d.y. tilbudt forvalterstillingen ved Mostadmark Jernverk av handelsfirmaet Jenssen & Co og Halck. Halck var jevngammel med Lars Ulrik Lund og de hadde vært ungdomsvenner. Denne henvendelsen førte til at Lars Ulrik Lund d.y. sa opp sin stilling ved Galtstrtim Bruk fra 1.11.1822 etter 3 år og 3 mnd virke her. Han ble værende på Galtstrtim Bruk en tid for å avslutte regnskapet mm.

7. eller 8. desember dro han til Sundsvall og bodde sannsynligvis en tid hos svigerforeldrene. Fra Sundsvall la han med flere ut på en 17 dagers reise til Mostadmark Jernverk. De reiste om Grtindalen i Sverige og veien langs Vigelsjøen-Møsjøen til Stugudal, ned Tydal og Selbu. Reisefølget kom til Mostadmark 10. januar 1823 iført «Wargskinnspålser». Ved Mostadmark Jernverk arbeidet Lars Ulrik Lund d.y. som inspektør/forvalter fram til 1. mai 1840. En brevkopibok som Lars U. Lund skrev i perioden 1838-1845 inneholder mye interessant materiale om jernverksdriften og livet rundt verket.


Lars Ulrik Lund d.y. kjøpte en gård i Ila [Ihlen] i Trondheim av jomfru Mtiller for 215 sd og flyttet dit 2. juni 1840. Det går fram av brevveksling mellom Lund og pastor Angen, Strindas første sogneprest 1841-1851, at dette var en vanskelig tid for familien hans, fordi hovedforsørgeren ikke hadde inntektsbringende arbeid. Den siste del av sitt liv drev han med høkerhandel. Han tok bla med varer til Røros og kjøpte vilt og skinn til returen. Han døde 17.04.1847 og ble gravlagt på Domkirkegården i Trondheim 24.04.1847.


Lars Ulrik Lund d.y. ble gift første gang med Martha Johanna Jensdatter Sanden, 2.12.1812. Det er oppgitt i folketellingen fra 1801 at Martha Johanna Jensdatter var 10 år gammel [f. 1791-92] og tjenestejente på Sanden. Hun var sannsynligvis datter av husmann Jens Pedersen og Kirsti Jacobsdatter, Leistadhaugen.

BarnFødtDøptKontirmertGiftDød
Lars27.01.181307.03.18131828-29 Sverige28.08.184625.11.1892
Johan Uldrich09.03,181502.04.1815Ja


Marta Johanna Jensdatter døde 16.04.1815, 24 år gammel og ble begravet 30.04.1815. Dødsårsaken kan ha vært barselkomplikasjoner. Hun ble konfirmert 2.10.1808, 16 år gammel og samtidig med


Lotta Lund, se over nr 5.
Lars Lund f. 1813 ble kull- og skogfogd ved Mostadmark Jernverk fra ca 1836 og fram til ca 1846.


Han etterfulgte forvalter Schedin fra Falun. Lars Lund var forvalter ved jernverket i perioden 1846-1854. Fra våren 1854 til våren 1872 var Lars Lund skogforvalter for De Angellske Stiftelser i Selbu og Tydal. I 1856 flyttet han med familien til Fossum gård i Selbu.


Lars Lund giftet seg med Marta Raaen fra Selbu 28.08.1846. Bryllupet ble holdt på Lerkendal gård i Trondheim. Han døde på Fossum gård i Selbu 25.11.1892 og ligger gravlagt på Selbu kirkegård. Det er gjengitt foto av et maleri av Lars Lund i Paul Amdals bok; «Selbu . Historisk beskrivelse», s 224, utgitt i Trondheim 1918. Maleriet oppbevares i dag på Peder Morset Folkehøgskole i Selbu, tidligere Fossum gård. Foto av Lars Lund og hans kone Marta Raaen er oppbevart i arkivet til Mostadmark Jernverks Venner.


I ovennevnte arkiv ligger det et omfattende materiale om forvalter Lars Lund, bla kopier av brevkopibøker for hans korrespondanse med De Angellske Stiftelser. I dette materialet kan vi finne mange forhold som berører Mostadmark Jernverk.


Sønnen Johan Ulrik Lund ble bestyrer og bokholder ved verket etter at den siste eieren av jernverket, Laurits Nicolai Jenssen, hadde flytte til Halstad i Hommelvik. I hans periode ble ble blant annet det gamle sagbruket til verket satt i tidsmessig stand. Johan Ulrik døde i følge Jacob Hulaas nedtegnelse julen 1880, men dette stemmer ikke med folketellingen i 1875. Her går det fram at Ulrik Lunds ektefelle Sara Marie f. 1828, Findplads, er enke og har de to døtrene Julianne M. Lund f. 1863 og Lovise Soffie Lund f. 1866. Sara Marie var født i Mo prestegjeld og flyttet senere tilbake til fødestedet.


Lars Ulrik Lund d.y. ble gift andre gang med Inga Jacobine Sjtidin, 25.07.1822 i Galtstrtim, Sverige. Det er bevart et frierbrev som Lars Ulrik Lund skrev til Inga Jacobine Sjtidin, 26.02.1821.

BarnFødtDøptMerknad
Olaf Wilhelm06.04.1823Omtalessom fudm. i Tromsø i brev 20.08.1861
skrevet av halvbroren Lars Lund på Fossum i
Selbu
Petter Gustav11.05.1824Omtales som Pehr Gustaf i brev 17.07.1824
Carl Jackob1826Ikke funnet i norske kirkebøker ennå
Emanuel15.04.182810.07.1828Konfirmert 23.04.1843
Alexander13.04.182905.07.1829Konfirmert i Barbær krk 01.10.1843

Olof Wilhelm flyttet til Tromsø og han finnes i folketellingen fra 1865.


Emanuel omtales som sønn nr 4 i andre ekteskap i brev datert 22.11.1828 til svoger Sjtidin i Vadstena. Fadderne var P. Daniel Sjtidin og hans kone f. Malmberg. Eric Wallner og hans kone f. Sjtidin, far til Inga Jacobine, Jonas Sjtidin og Jongfru Catrine Lundqvist. [Kilde: Malvik (Strinda) kirkebok 1823-31, nr 1].


Alexander hadde fadderne Mad: Caroline M. Jenssen, Nicolai Jenssen, Jomfru Nicoline Jenssen, Jomfru Lotte Lisa Larsdatter Lund og Eric Adolph Larsen Lund, samme kilde som over.


Det foreligger ellers en god del detaljopplysninger på all de 5 sønnene i andre ekteskap, blant annet
opplysninger knyttet til sønnenes utdanning/lærlingevirksomhet. (Kilde: Brev Copie Bog 1838-45 og notater fra Lars Ulrik Lund d.y. almanakk for en del av 1840-årene og ulike folketellinger].


Da Lars Ulrik Lund d.y. kom til Mostadmark Jernverk i 1823 var også spikersmeden Petter Holm med. Sistnevnte var 22 år og ugift, men oppgis i brev skrevet av Lars Ulrik Lund 29.07.1826 å være far til ett barn. I dåpsregistret for Malvik kirke er det oppgitt at Petter Jonassen Holm, Nævermoen, og kone Johanna Larsdatter døpte en sønn ved navn Jonas Abraham Pettersen, 9.03.1825.

1. februar 1829 ble datteren Martha Gurina Pettersdatter døpt. (Kilde: Malvik (Strinda) kirkebok 1823-31, nr 1].


I tillegg til Petter Holm nevnes også en familie på fem personer som flyttet til Mostadmark Jernverk fra Sverige. Mannen er ikke navngitt, men oppgis å være ca 30 år og har kone og tre barn. Det oppgis i brev til Jenssen & Co, datert 24.08.1822 at både denne karen og Petter Holm kan brukes som spiker- eller stangjernsmeder. Den aktuelle personen som omtales kan være Peder Ingebrigtsen, Halvor Jtirgensen eller Knud Pedersen. Alle disse personene er omtalt som stang- og stangjerna-smeder i jernverkets regnskapsprotokoll fra 1825.


Om Pehr Michael, Lars Ulrik Lund d.e. tredje barn, vet vi bare at han var styrmann på et engelsk skip i 1822.

Johan Gustav døde ugift i Norge i 1818.


Lotta Lisa Lund døde også ugift i Norge. Hun ble konfirmert i Malvik 2.10.1808. Lotta var like gammel som Lars Ulrik Lund d.y. første kone Martha Johanna Jensdatter, og de to ungjentene ble konfirmert samme dag. Hun bodde sammen med moren i Trondheim i 1840, opplysninger i brev skrevet av broren Lars Ulrik Lund, datert 02.07.1840.


Carl Frederic Lund f. 1795 var bokholder i Galtstrtim i 1822. Han ble gift i Sverige og skal ha mange etterkommere i Ostersund og Vemdalen. I brev datert 28.11.1825, oppgis det at han er forvalter ved Norafors Bruk. Han startet sannsynligvis her sommeren/høsten 1823, da han reiste tilbake til Sverige etter å ha bistått broren med flyttingen til Mostadmark. Med seg til Sverige hadde han med seg nevøene Lars Lund f. 1813 og Johan Uldrich f. 1815. Carl
Frederic ble konfirmert i Malvik 7.10.1810, 15 år gammel. Han omtales i brev av 11.01.1840 som kronolensmann og enkemann i Vemdalen. I følge slektsoversikten til Lundfamilien døde han ca 80 år gammel, ca 1875.


I Malvik (Strinda) kirkebok 1823-31, nr 1, er det oppgitt at en pike ble «uægte» født 18.03.1824. Hun ble døpt onsdag 31. mars 1824 og fikk navnet Ana Carolina Carlsdatter. Moren, pike Ane Samuelsdatter Vena ved Wercket oppga som far, Carl Frederic Larsen Lund, inspektør ved Nordfors Brug i Sverige. Det var begges første leiermål.


Eric Adolph Lund f. 1798 var bokholder ved et sagbruk i Norge i 1822. Det er ikke funnet noen opptegnelse som viser at Eric Adolph ble konfirmert i Malvik etter 1810. Han er nevnes i regnskapsprotokoller bla i 1835-37 og i 1842. Han var deltaker ved brorens auksjon 22.04.1840 hvor han fikk tilslaget på en okse til spd 7-3-18.


I Malvik (Strinda) kirkebok 1823-31, nr 1, er det oppgitt at en gutt ble uægte født 13.03.1824.


Han ble døpt samme dag og fikk navnet Magnus Andreas Ericsen. Moren, pige Marit Samuelsdatter Vena ved Wercket og far Eric Adolph Larsen Lund. Det var begges første leiermål.


Her ser vi at to brødre Lund og to søstre Samuelsdatter en eller annen gang i mai/juni 1823 var sammen og hvor resultatet ble barnefødsler i mars året etter.


Det er oppgitt at Eric Adolph Lund ble gift med Malena f. 1803. Hun var datter av Søren Tronsen, Langviken, se MBB, s 282. Langviken var verkensplass under Mostadmark Jernverk og Søren Tronsen arbeidet på verket, jfr. folketellingen i 1801. I 1845 bygsla Eric Adolph Lund et jordstykke kalt «Evingshaugen» eller Evenshaug. I 1865 kalles plassen for «Knotten», se MBB, s 257.


I folketellingen for 1875 finner vi Magnus Andreas Lund på Trøbakken. Han ble i følge Magnus Nilsen, Oslo, gift med Petter Holms datter, Kjersti Pettersdatter, f. 1842. Det er et foto i MBB av de to sistnevnte personene.


Øivind Svingen i Hommelvik kan føre sin slekt tilbake til Eric Adolph Lund. Hans familie har laget en egen slektsoversikt i 1999 kalt; «Etterslekta til Eric Adolph Larssen Lund».


Olof Abraham f. 1803, døde bare 19 uker gammel. Han ble begravet 05.02.1804.


Stina Catrina Sophia f. 1805 ble hjemmedøpt 21.04.1805. Hun ble gift med fyrverker Ebbe Gabrielsen Berg, f. 1804. Stina bodde i Lilleplassveita N° 1 i Trondheim sentrum, ikke langt fra St. Olavsgata.


Stina døde i 1869 og ble begravet på Domkirkegården i Trondheim. I den fyldige slektsoversikten som ble nedtegnet av Tyra Lund f. 1890, er det nedskrevet mange opplysninger om Stina og Ebbe Berg, og ellers mange opplysninger om Lundfamilien og andre familier som medlemmene av Lundfamilien ble inngiftet i