Skattekrav mot Mostadmark jernverk i 1823

Gjengitt fra Årboka 2008 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Svar på skattekrav mot Mostadmark jernverk i 1823

TRANSKRIBERT AV GISLE RØ

(Red. anm) Skattekrav har aldri vært populære, heller ikke i 1823. Jernverket har fått et krav om å betale inn en årlig avgift på 100 rdl, men viser til at man ikke i tidligere har betalt noen slik skatt, og derfor ikke ser noen grunn til å gjøre det for dette året heller

.

S. T.  Trondhjem d. 22de April 1823

Herr Bergmester Strøm Kongsberg

Vi have i nogle Postdage udsat at besvare det Brev hvor­ved Deres Vbhd under 4de ds har beæret os, i Haab om at blive sat i stand til at afgive fyldestgiørende Oplysning angaaende den Omskrevne aarlige Afgivt af 100 Rd som det er anført i Bings Beskrivelse, at Mostadmarkens Værk skulde svare til Stats Cassen. Til den Ende have vi giennem­gaaet alle de Documenter vi ere i Besiddelse af, Værket ved­kommende, uden at vi deraf har opdaget at nogen saadan Forpligtelse hviler paa samme. Herr Blickingberg til hvem vi desangaaende ogsaa have henvendt os, ærklærede sig ligeledes derom uvidende; med Tilførende at i den Tid han drev Værket, har en saadan Afgivt hverken været fordret eller erlagt. Naar denne Afgivt, som Værket engang sand­synligvis har betalt, ophørte, er det os saaledes ikke muligt at forskaffe Deres Vbhd, de forlangte Oplysninger om.

Ærbødigst
Jenssen & Co

Paa egne og Medejers Vegne