Hommelvik kirke 100 år i 1978

Denne artikkelen er hentet i sin helhet ut fra jubileumsheftet som ble utarbeidet av jubileumskomiteen i 1978. Den berører den grunnleggende utviklingen av Hommelvik som et industristed på 1800 tallet. Gjengivelsen er godkjent av Tor Haldberg slik at den kan når dagens lys. Heftet har en ISBN 82-7358-007-5. Artikelen er supplert med bilder fra HHV sit bildearkiv. Tilrettelagt for web av HHV og er av praktiske grunner delt over 6 innlegg med varierte forfattere.


Jubileumskommiteen besto av:


Tor Haldberg, formann
Gudrun Kvam
Oddmund Rykkvin

Innhold

Forord av Skriftkomiteen
Hilsner til jubileet av Kjell Fosse
For hundre år siden av Kåre Halse
Kirke og kirkegård av Tor Haldberg
Kirkens tjenere av Oddmund Rykkvin
Hundreårshøgtid i Hommelvikkjerka av Astrid Krog Halse
Trekk fra det religiøse liv i Hommelvik menighet av Gudrun Kvam

Forord

I kirkehistorisk sammenheng er en hundreåring for rene ung­dommen å regne. Umiddelbart skulle en tro at det ville være en enkel sak å skrive Hommelvik kirkes historie. Den oppnevnte skriftkomiteen oppdaget ganske hurtig at det motsatte var tilfel­let. For det første eksisterer det få lett tilgjengelige notater og opptegnelser, både om kirken selv og de aktivitetene som ble utfoldet der den første tiden. Og for det andre er komiteens medlemmer hverken historikere eller forfattere, noe man burde ha vært om man skulle få fullt utbytte av det stoffet som ligger i Riks- og Statsarkiv, og få formet det godt. Når vi likevel er så frimodige å gi ut skriftet, er det fordi vi håper at senere og «riktigere» historikere kan nyttiggjøre seg noen av de opplysning­ene vi kommer med, og at en del vanlige lesere vil finne noe å glede seg over.

Komiteen har hatt frie tøyler og ikke vært bundet av noe detal­jert mandat. På den måten vil det alltid være noen som savner stoff som ikke er med, eller som bare er periferisk berørt, mens andre føler at det er lagt for stor vekt på andre ting. Skulle vi for eksempel tatt med navn på alle som har gjort en stor innsats for Hommelvik kirke, ville både dette skriftet og skriftkomiteens arbeide blitt betydelig mere omfangsrikt. I listen over kirkens tjenere burde vi ha hatt med rengjøringspersonell og medhjel­pere, men de mangelfulle kildene ville resultert i en så ufull­stendig oversikt at vi fant det best å holde disse utenfor.

Skriftkomiteens vil med dette benytte anledningen til å takke alle som har hjulpet til, enten med verbale bidrag eller med bilder o.a., slik at skriftet kunne bli en realitet. Vi benytter også anled­ningen til å takke Hommelvik Menighetsråd for tilliten som ble vist oss ved å overlate ansvaret for denne interessante oppgave til oss.

Skriftkomiteen for Hommelvik kirkes 100-årsjubileum


Hilsner til jubileet

Hommelvik kirke – et nådens tegn

Det er en bygning i Hommelvik som skiller seg ut fra alle de andre og gjør den lett å finne. Det er kirken. Tårnet og den store salen røper den. Med sitt høye tårn ligner kirken en hånd som peker oppover, mot Gud. Den minner om det gamle profetord: «Land, land, land, hør Herrens ord». Med sin rommelige sal ligner kirken en høne som vil samle kyllingene under sine vin­ger. Den minner om Jesu ord: «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile».

Kirkens utseende samsvarer med dens bruk. Kirken skal minne folk om Gud. Og den skal samle folk i helg og høytid, i sorg og glede om Herrens ord. Slik har Hommelvik kirke vært brukt i 100 år. Hvor mange som har gått inn og ut gjennom dens dører, er det ingen som har tall på. Dagens kirkegjengere går i fedres spor. Det er godt å vite at det er slik.

Kirkens bruk samsvarer med Ham som er kirkens eier, Gud selv. Gud, vår skaper og Far, vil at menneskene skal komme til ham, og hans hjertelag er stort nok for alle. Han vil gi dem sine gaver. Han vil vise dem vegen, gi dem rett til å være hans barn, gi dem nærhet på deres vandring gjennom livet. Gud vil gi alle mennesker samfunn med hans Sønn, Jesus Kristus. Derfor er tårnet på Hommelvik kirke så høyt. Derfor er kirkesalen med prekestol, døpefont og alter, så rommelig.

Det er Guds vilje at Hommelvik kirke skal stå i soknets sentrum og være åpen for hele befolkningen.

Mye har forandret seg på de 100 år som er gått siden kirken ble bygget. Og den forandring samfunnet har gjennomgått, har ikke minst en av Hommelviks egne sønner gitt avgjørende bidrag til. Men menneskene er allikevel de samme. Vi trenger Gud, vi som våre fedre. Derfor er kirkejubileet ikke bare et vakkert minne, men en takk til Gud som vil at vi skal komme til ham – og at Hommelvik kirke skal stå i sentrum med sitt høye tårn og sin store kirkesal og være et vitne om Guds nåde og kjærlighet.

En hilsen til Hommelvik kirkes 100-års jubileum

Hommelvik kirke er et ærverdig og vakkert gudshus. Med sin sentrale plass i bygda har kirken i 100 år vært med på å for­midle rike kirkelige tradisjoner. Det primære i disse år har alli­kevel vært det grunnleggende og bærende i alt kristenliv, nem­lig Ordets forkynnelse og sakramentenes forvaltning.

Gjennom dens funksjon har kirken fulgt slekt etter slekt fra vugge til grav. I dette gudshuset ble de små ved døpefonten lagt i Guds hender og innlemmet i Hans rike. Rundt alterringen knelte konfirmantene på deres store høytidsdag for å ta i mot Guds velsignelse til et liv i forsakelse og tro. Her gikk brud og brudgom inn i ekteskapet i lys av Guds ord og velsignelse. De samme kirkeklokker som kalte til de store høytidsstunder med gleden som den sterke undertonen, kalte også til den siste

avskjedsstund. Over en båre ble trøstens og håpets ord forkynt. På denne måten spente Gud gjennom ord og sakrament en lysets bue over mennesket fra dets begynnelse og til dets slutt her på jord.

Men et kirkejubileum skal ikke bare markere et tilbakeblikk. Det skal også vekke enhver til besinnelse på hva en får i møte med Gud i Hans eget hus. Han virker forsatt gjennom sitt ord og sine sakramenter. Dette skulle understreke at søndag og kirkegang hører uløselig sammen. Måtte denne sammenheng bli både forpliktende og kjær for den enkelte av oss.

Så feirer vi vårt kirkejubileum i takknemlighet til Gud med tank­en på hva Han gav, hva Han gir og hva Han vil gi oss av sin frelsende kjærlighet og nåde i dager og år som kommer.

Hjertelig tillykke med kirkejubileet.

Gå til toppen