Historielagene presenterer seg

Gjengitt fra årboka 2002 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Historielaget Hommelviks Venner

Aktivitet i året 2002.

Av ELLEN ZIRR BROX

Historielagets styre har følgende medlemmer:
Ellen Zirr Brox, leder, Gunhild Brobak kasserer, Kari Hoff sekretær, Tor Haldberg vararepresentant.
Laget har flere underavdelinger som jobber med hvert sitt fagfelt.
Medlemmene i vår fotokomitéer:
Aage Moan, leder, Eirik Haugen, Roger Snustad, Inga Werenskiold, Kristian Nevermo.
Museumskomiteens medlemmer er:
Solveig Holberg Dahl, leder, Liv Aksnes, Arne Thorshaug, Elna Jenssen Næss, Geir Larsen.
Lederne av disse komiteene tiltrer som medlemmer av styret.

Skolekontakter:

Solveig Dahl for Hommelvik barneskole, Karl Christian Haugen for Hommelvik ungdomsskole, Aage Moan for Malvik videregående skole.

Vi har søkt om og fått bevilget prosjektmidler fra fylkeskommunens kulturavdeling, disse skal brukes til registrering og bevaring av materiale fra industritiden i Hommelvik. En nyoppnevnt gruppe bestående av Armand Pettersen, Harald Kulbotn, Arvid Lundli og Sivert Buaas har tatt på seg oppgaven i samarbeid med fagfolk fra Sverresborg Folkemuseum.
Vi arbeider med å utvikle Jakobsli til museum for visning av livs-og boforhold for arbeiderfamilier. Roald Bye har bidratt med ideer og innspill til arbeidet med Jakobsli.

Skolens historie sto i sentrum under kulturminne-dagene 7. og 8. september, og lærer og bygdebokforfatter Leif Halse ble minnet gjennom et populært arrangement på Rampa. Fotokomiteen og museumskomiteen var sentrale aktører i arbeidet med kulturminnedagen som var et vellykket arrangement med mange besøkende.

Styret har engasjert seg for bevaring av restene av teglverket som ble gravd frem, registrert, fotografert og fylt igjen på tomta ved nyskolen i Hommelvik. Vi har også skrevet til kulturavdelingen vedrørende bruk av den eldste bygningen på Hommelvik barneskole når skolen flytter til nybygg på tegltomta. Historielaget Hommelviks Venner vil bruke noe av bygningen til museumsvirksomhet og ønsker at skoleområdet brukes til kulturformål.

Malvik Historielag

Av ASBJØRN VIKHAMMER

Et helt nytt styre ble valgt i april 2002:

Asbjørn Vikhammer, leder, Kjell Tangen, Klara Eriksen, Eli Alstad, Pål Malvik, Aud Johnsen og Berit Vikhammer møter på styremøtene. I husstyret sitter Arnfinn Vikhammermo, Olav Bromset og Borghild Antonsen.


Vi har arbeidet med å planlegge virksomheten på kort og lang sikt. Vi har hatt startoppdrag i forbindelse med Kjerkstimarsjen, og på Fjølstadtrøa hadde vi besøk av barn i forbindelse med TRØKK, kommunens kulturdag for barn og unge. Vi har også vært i møte med kultureaten.
Styret har vært med på å arrangere årets kulturminnedag på Vikhammer 8. september der temaet var skole. Det var veldig interessant å jobbe med de gamle skolene i ytre Malvik og å få presentert noen av de nye. Mange stilte opp for å skaffe oss gamle bilder. Det var vi glade for. Styret og husstyret hadde dugnad i juni på Fjølstadtrøa der vi vasket og ryddet litt ute og inne.
Det er et mål at den gamle husmannsplassen Fjølstadtrøa skal være åpen for besøk en del søndager i året og at det skal gå an å bestille omvisning for grupper.

Mange i tidligere styrer har lagt ned en masse arbeid i denne gamle plassen. Mye arbeid står ennå igjen, men det er om å gjøre at mange kan gjøre litt hver så ingen blir utbrent. Medlemmer i laget skal få gleden av å bli spurt om en liten innsats.
Registrering av lagets gjenstander må gjøres. Vi har fått noen midler fra fylket til dette arbeidet. Dette er noe som vil ta lang tid, og vi vil trenge hjelp fra medlemmene her også.
En gruppe holder på å registrere husmannsplasser i ytre Malvik.

Styret har forslag til mange temaer som kan passe på medlemsmøter/ åpne møter. Det vil bli annonsert etter hvert.
Malvik Historielag ser det som svært viktig at det blir en sammenheng mellom det som har vært, det som er og det som kommer. Da er det viktig å ta vare på historien.
Gjennom kunnskap om det som har vært, vil det være lettere for de mange som har flyttet inn i bygda i den senere tida, å få rotfeste her.
Vi ønsker flere medlemmer velkommen.

Mostadmark Jernverks Venner

Av PER WERENSKIOLD

Mostadmark Jernverk 350 år

Mostadmark Jernverk er et friluftsmuseum som ligger ved utløpet av Foldsjøen i Mostadmark. Jernverket regnes som det tredje mest verne-verdige jernverket i Norge.
Ut fra det vi vet fra skriftlig materiale var det fogden i Stjørdal, Lauritz Bastiansen Stabel, (fogd i Stjørdal 1633-46) som først vurderte å anlegge en smeltehytte ved utløpet av Foldsjøen. Naturgrunnlaget lå vel tilrette for et slikt foretak; skog for produksjon av trekull, vannenergi og malm som lå i kort avstand fra verket. I 1653 solgte Stabel rettighetene til bergverksdrift til presten Bernt Brunsmann som begynte bygging av en masovn for jernsmelting. Ovnen kom i drift ved påsketider 1657.
Mostadmark jernverk ble deretter drevet i tre intense perioder:

— perioden 1657-1695

I perioden 1657-1695 ble malm hentet fra Vennafjellet og produksjonen var sterkt knyttet til produksjon av krigsmateriell i Trondheimsregionen.

— perioden 1753-1818

I perioden 1753-1818 produserte verket blant annet de kjente mostadmarksovnene med motiv av same i pulk.

— perioden 1822-1880

I siste perioden 1822-1880 produserte verket ulike typer stål- og støpejernsprodukter som stang- og horjern, spiker, skipsankre og dregger. Smeltingen i masovnen opphørte i 1872 og Mostadmark Jernverk ble nedlagt i 1893.
Informasjon om Mostadmark Jernverk kan du finne på Internett: www.malvik.kommune.no/ ved å søke på kultur og Homla-Foldsjøvandringen.

Mostadmark Jernverks Venner ble startet i 1985 og har gjort et stort arbeid med rydding av området, kartlegging og merking av anleggene, restau¬rering av bygninger, kartlegging av gruver og skjerp i nærområdet, oppbygging av museum og ikke minst doku¬mentasjon av verkets historie og betydning for regionen.

Fram til år 2005 har vi planer om å få gjennomført spesielle oppgaver som f.eks.:
Restaurere ferdig verkets opprinnelige hvilestue «Labbistuggu» og «Gammelsmia» med esse og belg.
Videreføre arkeologisk kartlegging av området fra første driftsperiode samt spesielt å sette opp et bygg for vern av Norges eldste ruin av masovnen fra 1657.

Videreutvikle vårt historiske skuespill og anlegget rundt dette årlige arrangementet.
Tilrettelegge området ytterligere for aktiv bruk med god opplevelses- og informasjonsverdi.
Jernverket har årlig opp mot 500 besøkende med spesielt godt besøk fra skoler og historieforeninger. Venneforeningen har et meget stabilt styre sammensatt av en blanding av entusiastiske fageksperter og praktiske hjelpere.
Leder er Per Werenskiold (tlf. 73 97 04 65) og sekretær Gisle Rø (tlf. 72 88 79 97)