Setervollene i Malvik

Gjengitt fra Årboka 2015 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Setervollene i Malvik – Del 3

AV ØYVIND VIKHAMMERMO

Øyvind Vikhammermo fortsetter her med gjennomgangen av setervoller i Malvik. Denne gangen omtaler han to voller helt øst i bygda, nær kommunegrensa. Det er ikke så mye tilgjengelig informasjon om livet på de enkelte setrene. Denne gangen forteller Øyvind om eiendomsforhold i forbindelse med de to setervollene som er tema i år.

HÅSETVOLLEN

Håsetvollen ligger på Håsetkjølen, sør for Gullringmoen som ble omtalt i Årboka 2014

Dette kartutsnittet viser både Håsetvollen og Rotlandsvollen. Begge er understreket med en dobbeltstrek.
(Foto: Øyvind Vikhammermo)

Jon Sivertsen ble født på Sanden i 1779. Foreldrene het Sivert Olsen Skjenstad og Inger Jonsdatter Herjuan. I 1808 ble Jon gift med Ane Olsdatter Håset, enka på Håset gård. De var bygselfolk på Håset fra 1809. I 1812 arvet den ikke helt ukjente premierløytnant Carl Jakob Waldemar Halck, Homelviken og Mostadmarkens jordegods etter sin mor, enkefru Ovedie Marie Halck. Hun hadde drevet godset siden 1803, da generalauditør Christian Halck døde. Carl Halck bosatte seg på Halstad. Han var ikke fornøyd med Halstad som hovedsete for godset, så han gikk i gang med å bygge en herregård på Håset. Den makeskifta han i 1815 med Halstad og ga den navnet Carlslyst.

— Da kjøpte han gården.

Jon Sivertsen flytta til Halstad i 1818 og ble bygselmann der frem til 1820. Da kjøpte han gården. Han solgte den i 1833 til Ole Roaldsen Håset, Anes 33 år gamle sønn fra første ekteskap, for 850 spesidaler og kår: «fôr og røkt til 2 kyr og 5 sauer, 5 mæling jord i Solligjerdet, hvor på årlig utkjøres 25 lass gjødsel og ½ mæling god jord til linland. Det vestre kværnhus til fri benyttelse, samt fri adgang til nøstrum og sjøbruk. Dertil skal han ha kjørt til sjøen 1 tylft tømmer og 4 favner ved, som han selv besørger hugge».

— nedre (Sanden), Håsetaune, Sørneset og Østerås

Jon druknet på sjøen 4. juni 1843. Ane Olsdatter døde 23. april 1847 på Halstad, 87 år gammel. Fra 1824 eide Carl Halck Hommelvik nedre (Sanden), Håsetaune, Sørneset og Østerås. Han kalte den nye eiendommen Carlslyst. Håsetvollen tilhørte nå Carl Halck. I 1875 var besetningen på hele 18 storfe, 7 småfe og 12 geiter. En grei adkomst til Håsetvollen er via Gullringmoen. Derfra er det skiltet.

Håsetvollen i dag: Huset som står på vollen i dag, er flyttet fra skogen nedenfor Hevilen. Dette ifølge Trond Sneisen, skogvokter i Meraker Brug.
Før det ble flyttet, brukte tømmerhuggere det som skogskoie. Vollen ligger i åpent lende og er lett å finne.
(Foto: Øyvind Vikhammermo)

Håsetvollen i dag: Huset som står på vollen i dag, er flyttet fra skogen nedenfor Hevilen. Dette ifølge Trond Sneisen, skogvokter i Meraker Brug. Før det ble flyttet, brukte tømmerhuggere det som skogskoie. Vollen ligger i åpent lende og er lett å finne. (Foto: Øyvind Vikhammermo)

ROTLANDSVOLLEN

Rotlandsvollen er navnet på en setervoll som ligger på nordsida av elva Nævra i Mostadmark, se kartet. Rotlandsvollen tilhørte Hommelvik og Mostadmarken jordegods. I 1812 ble Carl Halck eier av godset, som nevnt ovenfor. I 1813 solgte han Sanden (Hommelvik nedre) til Paul Sivertsen Sanden for 833 riksdaler. Paul var født på Sanden i 1784. Han var bror til Jon Sivertsen, født på Sanden i 1779. Paul gifta seg i 1808 med Ane Gretha Larsdatter Lund, født i Sverige i 1785. Hun var datter av Lars Ulrik Lund og Elisabeth Sophia Spegel. Familien kom til Mostadmark jernverk først på 1800-tallet. Her arbeidet Lund som inspektør og bergingeniør i cirka 13 år. Sanden tilhørte først hovedgården Hommelvik, som ble oppdelt i en part Hommelvik øvre, som seinere ble delt i 2; Hommelvik mellom og Hommelvik nedre eller Sanden.

— De hadde vært leilendinger

Samme slekt hadde bodd her siden1661. De hadde vært leilendinger. De første beboerne som er omtalt i Malvik bygdebok, er Jon Andersen Forbord født 1661 på Forbord øvre (gnr. 14), død 1723, gift med Ingeborg Olsdatter Stav født 1669 på Stav (gnr.46), død 1737. Paul Sivertsen eide gården bare i seks år til 1819. Da makeskifta han gården med Buås indre, som lå under Mostadmark jernverk og var eid av Carl Halck. I skjøtet ble det skrevet inn et avsnitt om at «halvdelen av Sætervolden Rotlandet forbliver Paul Sivertsens eiendom under gården Buås, dog således at denne eiendomsrett ikkun strekker seg til setervoldens inngjerde og til benyttelse av fægang og græsning, men ikke til den omkring volden værende skog».

På Rotlandsvollen er det få spor igjen som viser at det har vært setring, med mye folk og fe, for litt over hundre år siden.
(Foto: Øyvind Vikhammermo)

I 1839 ble gården solgt på auksjon. Nils Benjamin Ackermann, gift med Paul Sivertsens datter Inger Andrea, fikk tilslaget for 600 spesidaler. Han solgte den året etter for 700 spesidaler. I 1875 hadde gården en besetning på 9 storfe, 2 småfe, 18 sauer og 7 geiter. En seinere eier, Peder Torstensen Buås, solgte i 1876 setervollen Rotlandet til brukseier Jensen på Verket for 200 spesidaler. Paul Sivertsen bodde på Buås indre til sin død, 27. mars i 1848. Han ”omkom ved ulykkelig hendelse på søen”, og led dermed samme skjebne som broren. For å komme seg til Rotlandsvollen tar man fylkesveg 963 (Selbuvegen) 8 km. Så følger man Nævervegen cirka 1,6 km og tar så bratt opp til venstre cirka 300 m.

En dagligdags scene fra en sætervoldl i gamle dager,.
Slik tegneren Magnar Fossbakken fremstiller det.

Kilder: Statsarkivet, bygdebøker for Malvik, egne notater og intervjuer.