VITNEFORKLARING

Gjengitt fra Årboka 2008 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

VITNEFORKLARING fra 1920 av Ole Andreas Anderssen Venn

AV ODD BJØRKLI

Denne vitneforklaring ble gitt av Ole Andreas Anderssen Venn,- på folkemunne kalt «01 Ainnersa», ( f. 1841- d.1927 ) i forbindelse med en grensetvist mellom Malvik og Selbu i 1920. Vitterlighetsvitne er Anneus Aarstad.

Ole Andreas Anderssen Venn

«Undertegnede Ole A. Veen avgir herved følgende vidneforklar­ing i anledning grænselinjen fra Solemstjernet til Grønflekken: Jeg er født i 1840 og har helt siden barnedagene færdedes i det omtvistete felt. Min far var født i 1816; og min farfar Hans Johnsen var selbygg av fødsel, født omkring 1770 og han kom i konfirmasjonsalderen til Veen. Mit kjendskap til forholdene har jeg fra far og farfar og andre gamle folk, med hvem jeg ofte var i marken. Jeg var gjætergut og ellers ofte gjennom aarene deroppe og er kjendt der saagodtsom neppe nogen anden kan være.

Helt fra barnedagene husker jeg den uthuggede skoglinje fra Solemstjernet mot Baklipynten. Det var jeg og Kristen Sneisen (Torsteins Far) som i 1862 ( jeg var 22 år ) hugget op denne gamle skoglinje, da den dengang delvis var vokset igjen. At den tidligere forlængst tilbake hadde været opp­hugget, var tydelig at skjønne dengang. Selv husker jeg den som opphugget linje før 1862 og far og farfar viste mig den som den gamle opphuggede grænselinje. Mot denne uthug­gede linje var der, saavidt jeg har hørt, aldrig protestert fra selbyggen, og det blev heller ikke protesteret mot vor hugst i 1862.

Jeg har før forklart mig om det gamle merke i linjen høi­ere op mot Baklipynten, hvor der stod et gammelt kryss i en furu, som nu er borte.

Merkesstenen på Baklipynten husker jeg fra guttedagene og har set den jevnlig i aarene opefter. Far, farfar og andre gamle folk omtalte den som merkessten fra uminnelige tider tilbake.

Jeg var med i grænseoppgangen i 1889, – stenen var da veltet ned nogle meter. Man hadde med to hester og redska­per og fikk sat stenen paa plass som før og boltet den fast til fjeldet. Stenen har alltid været krysset.

Fra denne sten gaar merket i ret linje til Grønflekken. At der skal være nogle merker i Kirkehullet og paa Enganvollen har jeg aldrig hørt. Det første merke fra stenen paa Baklipynten er krysset i fjeldet ovenfor Engantjønnet – «Kjønfjeldet» kaldes det eller Engvoldskjønbergene har jeg også hørt som navn heroppe. Dette kryss stod oppaa fjeldet der stupet gaar brat ned mot kjønnet. Merket var gammelt. Jeg kjedte til dette fra guttedagene av. Det laa ret i linjen, og dette viste sig i 1889, da linjen var nøiaktig oppstaket. Baade far og farfar og andre gamle folk viste mig dette kryss og omtalte det som gammelt merke.

Fra dette merke er neste merke den merkede furu paa nordsiden av Venna-elv. Dette husker jeg fra den tidligste tid og har set det mangfoldige gange. Far og farfar med flere paaviste dette og omtalte det som gammelt merke. Det blev paavist ogsaa i 1889. Dengang forklarte Ole Johnsen

Veen, at der var endnu et merke i berg mellom furuen og Grønflekken. Han fandt stedet, hvor et stykke av berget var faldt ut eller tat vek. Der stod et meget gammelt kryss, sa han, – og dette var nøiaktig i den da opstakede linje. Ole forklarte sig meget bestemt derom. Jeg husker selv at ha seet dette merke i gamle dage og hørt det omtalt av farfar og gamle folk, saa det er sikkert at ogsaa dette var merke i den rette linje.

Vennafolket har til alle tider havnet og slaat indtil linjen, – og Mostadmarken hugget ogsaa efter denne aar efter aar.

Den linje som nu paastaaes av Ole Kjøsnes med flere sel­bygger har jeg aldrig hørt om før.»

Venn 1. Oktober 1920

Anneus Aarstad , Ole A. Venn