Trekk fra min livshistorie

Gjengitt fra Årboka 2009 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Trekkfra min livshistorie
AV OLAF SVINGEN

På midten av 1950-tallet tok Avdeling for arbeiderminner ved Norsk Folkemuseum initiativ til å samle inn slike minner fra hele landet. Historiker og senere professor i historie ved Universitetet i Trondheim, Edvard Bull, var med i prosjektet, og tok seinere doktorgrad på materialet. Etter initiativ fra Kolbjørn Mjøsund har vi fått kopi av tre av beretningene som kom inn fra Malvik. Foruten Olaf Svingen, var det Martin Bakmark, som tidligere har vært presentert i årboka, og Peter Auran som skriver om sin mor.

— Hans fortelling vil bli presentert seinere.

Årboka i fjor (2008) presenterte et intervju med Olaf Svingen, hentet fra Edvard Bull: Husmenn og bruksarbeidere. Den artikkelen forteller kort om oppveksten, og om hans erfaringer som gjeter fra han var sju år. Artikkelen handler også om hans yrkeskarriere, om klassekamp og fag-foreningsarbeid. Noe av det som kommer fram i hans egen beretning her, ble også nevnt i fjorårets artikkel, men det han selv forteller er mye mer detaljert og sier langt mer om forholdene heime på husmannsplassen. Olaf Svingen skrev ned sin historie i 1955, undertegnet den 9.11 1955. Vi har valgt å beholde Svingens egen rettskriving. Vi har satt inn noen flere skrifttegn og deloverskrifter, og ellers rettet opp noen åpenbare skrivefeil.

Husmannsplassen Stavssvingen

Mine foreldre var født på Frosta, Nord-Trøndelag; far 1840, mor 1844. De kom til Malvik 1870 eller 71, der bygslet de husmannsplassen Stavssvingen, tilhørende Stav Østre i Malvik. Den var på 8 – 10 mål dyrket og en del bergknøser. Vi avlet vel 1.5 tønde byg og nå lignende med havre, 8 – 10 tønder poteter å lit kålrot. Det var det hele utenom høi til en ku og 2 sau. Men det blev ikke nok til dyra heller, det måtte sankes løiv og myrgras med mer. Men enda blev det som sagt hver vinter for lite får, måtte kjøpe høi, men far hadde som regel ikke penger å betale med, da måtte han til bonden å arbeide for høiet.

— hvem han kjøpte dem av vet jeg ikke

Plassen var opdyrket da mine foreldre overtok den. De forige husmannsfolk var da døde. Far kjøpte husene, men hvem han kjøpte dem av vet jeg ikke. Husmannsstua bestod av 2 rom, et kjøken og et kammers til sammen 24 m2. I kjø¬kenet var det grue, i kammerset en liten ovn. Det var 2 små vinduer på hvert mm. Innboet besto av 2 senger en seng¬benk og en vugge, 4 stoler, 1 skammel, 2 gryter, 1 kaffekjel, 1 stekepanne, 2 bøtter, 4 melkebonker, 1 melkestave, 7 siste tingene av trevirke.

— noen skeer av blikk, 3 – 4 kniver

Spiseredskaper var det meget dårlikt med, noen skeer av blikk, 3 – 4 kniver, gaffel fantes ikke, et fat å noen talerkener å skåler av brendt lere, så var det vel 3 par kaffekopper av krus. I kjøkenet sto et skathold, der blev maten oppevart hvist det var noe. I kammerset på væggen hang det en klokke å et speil. For vinduene var ingen ting, ikke en borduk eller handuk. Når vi vasket os tørket vi os med en gammel leretsfille, alle sammen med samme filla.

Barnerik familie

Da mine foreldre flyttet fra Frosta til Malvik hadde dem 3 barn, men det blev 14 i det hele, 7 gutter å 7 piker. 2 av gutterne døde under fødselen, en før min tid. Den andre kan jeg så vidt huske, det er begravelsen jeg minnes. Det var den første begravelsen jeg så, å det minste gravfølge jeg har sett. En nabokone kom for anledningen, å en anden husmann i nabolaget den husmann var «læser» som vi sa. Han sang en salme, antagelig sa han noen ord, men det kan jeg ikke huske, men jeg husker godt han sang. Når han var færdig med sangen, tok far den lille kista under armen å gikk allene til kirkegården. Det var ikke kjørevei.

Vanskelig med nok mat og klær til alle

Vi var således 12 søsken som vokste opp på denne dårlige husmannspladsen, dårlig jord, dårlig hus. Jeg som er født i mitten av flokken fikk da som barn minder fra den aller dårlikste tiden i hjemmet. Det var lite mat å lite klær. Jeg husker når jeg fikk mitt første par sko, jeg var da antageli mellem 3 å 4 år. Det blev ikke andet til klær end det mor spant å væft av den ulla vi fik av sauene vi hadde, det var om høsten som regel 4 st. Når dem var klipt om høsten så måtte også dem som skulde slaktes få leve til det vokste litt uld på dem igjen. Skinnene skulde være sengklær, 5 stk i en skindfeld. Hva slags klær vi brukte, så er det ikke så godt å svare på.

— gikk i et sjørt til dem kunde varsle

Vi gutter hadde en bukse av vadmel, pikerne et sjørt av stof En gang væfte mor vadmel en anden gang kjolestof, så måtte hun sy et plagg til den ene eller til den andre efter som det best trengtes. Guttene gikk i et sjørt til dem kunde varsle når dem skulde gjøre sitt fornødne. Det var en andmindelig regel blant husmanns barn på den tid. Det var ingen husmannsfolk hverken voksne eller barn som hadde yttertøy. Det var også smått med undertøy. Jeg hadde ialfall ikke underbukse før i konfirmasjonsalderen.

Hva slags mat vi spiste ja?

Fra høsten var det ikke så allerverst da hadde vi mel, potteter å kjøtt av 2 lam, som regel en tønde sild, min far fik være med en som drev sildfiske å det kom godt med for vinteren. Til jul slaktet vi en gris, melk hadde vi ca 9 måneder i året. Men vinteren var lang, mange munde skulde mættes, avlingen liten, fortjenesten skral. Det vi kjøpte for uka var 9 kg sammalt rugmel som mor stekte mellem 2 hyller i gruva, 125 gr kaffe, likedan med sukker, 1 liter parafin. Hadde vi riktig god rå, så kjøpte vi kringler for 13 øre, men skulde det være en tråsnelle, eller et støkke såpe, så måtte sånn luksus som kringler sløifes. Alt måtte strekke til for uka til 8 – 10 menesker.

— er mig fremdeles en gåte

Om vinteren var vi som regel mange hjemme. Dem som hadde vært gjætere om sommeren kom hjem til vinteren. Hvorledes far å mor kunde holde ut, er mig fremdeles en gåte. Noen hjelp eller støtte fik dem ikke. Allerværst blev det når kua ikke melket lenger. Det varte fra juletider å 10 – 13 uker fremover. Da blev det sirupøll i stedet for melk til grøten og bare sirup på kaka.

Den yngste av barna hadde som regel morsmelk til dem var 1 år eller så lenge det lot sig gjøre for den andre som var i anmars. Det var vel redningen for et spebarn under slike forhold. Når kua kalvet, da blev det meget bedre. Kua vi hadde var svær til å melke. Mor melket den 3 gange om dagen fra den kalvet helt til den blev sluppet på skogen om sommeren. Utover våren å sommeren blev det melken som blev hovednæringen, andre ting var det da mindre av.

Tidlig måtte en ut i arbeid

Om sommeren var vi ikke så mange hjemme. Alle som var 7 – 8 år måtte bort som gjetere. Mine to eldste søstre var tjenestepiker i Tronhjem. Jeg husker dem ikke hjemme som barn. Dem hadde fem kroner pr måned i løn. Men merkelig nok når dem en og anden søndag kom hjem så hadde dem med noe til mor. Et stykke leret eller bomulstøi. Vi barna fikk som regel et drops. Det blev visst ikke meget til lukshus for dem heller.

— 7 år når jeg reiste bort

Jeg var 7 år når jeg reiste bort. Jeg var heldig, jeg kom til to gamle husmannsfolk ikke så langt fra mit hjem. Det var en voksen søn hjem der. Han arbeidet delvis på kaja i Hommelvik, da gikk jeg med mat til ham. Der hadde jeg det godt. Fikk både mat og klær. Jeg var der 3 år både vinter og sommer. Begynte på skolen når jeg var 8 år. Gik 2 dage i uken. Men undervisningen var meget dårlig. Læreren tok seg mest av velstående folks barn. Husmannsbarna var det ikke så nøie med. Han var flittig til å bruke linialen på dem. Han blev tilslut avsatt som lærer, men da var jeg ferdig med skolen.

— alt mens det var lyst

I 1890 reiste jeg til en gård i ytre Malvik om gjæter. Der var det ikke så bra. Jeg måtte begynde kl 7 om morgenen til kl 23, alt mens det var lyst så lenge. På andre gårder hadde dem krøtera ind kl 20. Jeg var kommet til noen rare folk. Det var 3 gamle ungkarer 1 åndssvak datter og foreldrene var gamle. På denne gården var jeg til det året jeg skulde konfirmeres, men da skulde de ikke ha meg mer, for da blev gjeteren for dyr. Da jeg blev konfirmert 29-9 1892- bodde jeg hjemme.

Men så kom jeg som drenggut i Tiller på en nokså stor gård. Det var ikke stort likere end å være gjeter, men jeg blev der i fem år. Lønna var en vadmelsdress, et par langstøvler; et par sko, en underbukse, strømper og votter, og første året var det 40 kr året, siste året var det 80.

Husmannsplikta

Min far hadde pliktarbeid på gården i 6 dage om våren, 12 dage i slåtten, om høsten skulde han skjære 2 mål byg, 2 mål havre og 2 dage å take op potteter. Nogen andre utgifter var det ikke. Bonden kom å varslet når han skulde komme. Det kunde hende at mor eller en anden av familien fik gå i hans sted. Men det var bare om høsten. Det var en skreven kontrakt, men tinglyst var den ikke. Min far hadde ikke gjenpart heller. Den var på mand og kones levetid. Den skulde indeholde noget om beiteret, gjerdefang og brendsel.

Forholdet til bonden

Gården Stav var bare en midels gård. Den fødde en 6 – 8 kyr å 2 hest på den tid da min far bygslet husmanspladsen. Det skulde være bare dårlig med økonomien også. Bonden min far bygslet av døde noen når efter og gården blev overtatt av sønnen. Han hadde gården bare et års tid, så solte han den å reiste til Amerika. Ja, det var vel bra, for han skulde vær så drikfeldig og krangleaktig. Far fortalte, det var en morgen han sto slipet ljåen sin at bonden kom og slog ham over ryggen.

— da blev far orntlig sint,

Hva han slog med, husker jeg ikke, men han slo fordi han syntes far kom for sent til arbeide. Men da blev far orntlig sint, han banket op bonden så han måtte holde sengen i flere dager. Men da blev far andmelt for legemsfornermelse. I retten forklarte far at han blev overfalt bakfra mens han sto i arbeide samt at arbeidsdagen var lang og maten dårlig. Far blev frikjent. Bonden blev pålagt å skaffe husmendene ordentlig mat, ikke lengere arbeidsdag end 10 timer.

Det var fire forskjellige eiere av gården den tid min far var husmand. Men forholdet mellom husmand og bonde var bra hele tiden efter den foran nevnte historie. Nogen tilstelninger for husmend holdt ikke bonden. Men var det brulup eller begravelse på gården så blev husmendene budne. Slåtgraut og skurdgraut var en fast regel.

Stavssvingen og familiens videre skjebne

Jeg skal her fortelle lidt hvorledes det gik med pladsen og husene. I 1885 var det visst at far rev ned stuen, den var da så dårlig, serlig taket. Men det gamle tømret måtte benyttes så langt det lot sig gjøre, så den ble ikke større, men den blev lidt høiere og da fik vi soveværelser ovenpå. Den blev senere panelt ind og utvendig å delvis malt. 1897 blev grua revet og komfyr indsat.

På den tid var vi tre brødre hjemme, som alle arbeidet på Millers trelasttomt å far likedan. Da blev det lidt av hvert i husmandsstua. Våre tre yngste søsken var fri å bort (slapp å reise bort, red. anm.) som gjetere. Vår yngste bror fik gå en handelskole i Trondheim, som vi andre brødre betalte. Han var den eneste av 12 søsken som hadde anden skole end folkeskolen. Han blev handelsbestyrer og hoteleier. Vi andre blev industriarbeidere.

— Min mor døde i 1911

Min mor døde i 1911. Da blev en ugift datter hjemme hos far, han døde i 1916. Mine foreldre fik ingen stønad fra det ofentlige. Bonden solte da pladsen til en krigsmillionær. Den fik da navnet Solseth. Vedkommende kjøpte også husene av os. Han bygde nye hus og brukte en masse penger på stedet. Husmandstua står i tilknytning til den nye bygning og tjener som peisestue.

Når krigen sluttet i 1918 så forsvant visst også millionerme. Toldfungsjonerenes forening i Trondheim kjøpte stedet å bruker det som feriehjem.

Så var barndomshjemmet opløst, 9 av os barna gift, 3 søstre forblev ugift, 2 søstre reiste i ung alder til Amerika, de andre blev i Trøndelag, undtat han som hadde hotell i Ulvik i Hardanger.

Faksimale fra manus.


Nu er vi 3 st som lever det er 2 søstre som er yngre end mig. Dem bor i Trondheim. Hittil har vi søskend en gjennemsnitlig levealder på vel 70 år. Det synes jeg er bra, når en tar i betraktning de kår vi vokste op under.
1900 begynte jeg å arbeide på Hommelvik Bruk als, sluttet der 1950 da var jeg 72,5 år. I 1904 blev jeg gift, vi har hat 8 barn 3 gutter og 5 piker. Alle sammen lever å er gifte, 3 er i Canada. De andre her i kring. Vi har 18 barnebarn 5 barnebarns barn.


Hommelvik 9/11 – 1955
Olaf Svingen.