Jacob Hulaas levnetsbeskrivelse

O P P T E G N E L S E R.

  1. Min levnetsbeskrivelse.
  2. Litt om far og mor
  3. Litt om mine foreldre og besteforeldre.
  4. En erindring fra mine yngre dager.
  5. Bildet over fra v: Hanna Hulaas, Sigurd Lindbo, Henrik Hulaas, NN, Jacob Hulaas(forfatter) Tilført av HHV

Levnetsbeskrivelse

av Jacob Hulaas

Jeg er født på plassen Hulaas I Mostadmark 30. august 1845. Min far, som var trearbeider på Mostadmarken Jernverk, het Halvor Olsen og var født på gården Rognås i Mostadmark 1801 av foreldrene Ole Olsen og hustru Anne Halvorsdatter. Min bestefar Ole var født på plassen Meibakken på Selbustrand. Omkring året 1790 kom han som drenggut til Øvre Volden og tok tjeneste hos Ole Volden (Oldefar til lærer L. Vold i Malvik). Da leilendingsgården Rognås blev ledig i slutten av århundret, hjalp hans husbond ham og fikk fatt på gården, som han overtok og giftet sig med før omtalte Anne, som uttales Ann og var født på nedre Snustad. Min mor Randi er født på gården Wenn i året 1804 av foreldreene Anders og Mali, som kom flyttende fra Wenn fra Skjelstadmarken 1 Stjørdal i 5ret 1801.

Min skoleutdannelse var nokså liten, dels på grunn av at almueskolen i den tid var i en dårlig stilling, og især var jeg uheldig med hensyn til lærere, da jeg de siste 4 år jeg gikk på skole havde til lærere to ungdommer som enda ikke havde vært på seminariet og som neppe besatt større lærdom enn jeg, så jeg lærte svært lite de siste år jeg gikk på skolen. Jeg hadde stor lyst til å erhverve mig litt kunnskaper, når jeg blev konfirmert og ivrede svært for å komme på seminariet, men dette oppnådde jeg ikke, dels for at det var vanskelig den tid hva midler angikk, og mest av den grunn at jeg måtte være hjemme og hjelp mine gamle foreldre. Da jeg måtte gi slipp på den tanke, tok jeg fatt på å arbeide på å få min bror som var 3 år yngre, til å reise på seminariet, hvilket også lykkedes.

Høsten 1860 blev jeg konfirmert ved Malvik kirke av pastor Hirsch og begynte samme høst som spikersmed-lærling på Verket, og begynte med en daglønn av 20 skilling pr. dag, som er så meget som 66,5 øre, senere fikk jeg 24 skilling eller 80 øre pr. dag. For denne daglønn arbeidet jeg fra kl. 5 morgen til 7 aften med et nokså tungt og strengt arbeid inntil jeg 4 år senere var utlært som spikersmed og oppnådde da en gjennomsnittelig daglønn av 1 ort 12 skilling (som utgjør kr. 1,20 pr. dag.)

Da der omkring 70-årene så ut til at Jernverket ikke ville gå med nogen fordel på grunn av den store konkurranse i jernindustrien, besluttet eieren av Verket L. N. Jenssen 5 legge ned Verket og lot ombygge et gammelt sagbruk ved Verket til et mer tidsmessig bruk, og lot jeg mig overtale av Hr. Jenssen og opplære mig til sagmester og bestyrede sagbruket. Da Johan Ulrik Lund som den tid fungerede som bestyrer og bokholder ved Verket døde i julen 1880, overtok jeg bestillingen efter han og utførte ved siden av som sagmester også som
regnskapsfører for sagbruket og tømmerdriften i Mostamarken. Samtidig var jeg også jevnlig behjelpelig med utblinking og mottaking av tømmer.

Høsten 1868 flyttet jeg fra mitt barndomshjem Hulåsen til plassen Øren, som jeg overtok til bruk året i forveien. Da min mor død 5. september 1868, tok jeg min far med mig og min søster Oline til husholder, og blev plassen Hulåsen fra den tid lagt øde.

Sommeren 1869 den 16. juli giftet jeg mig med Ingeborg Toresdatter Milen, som den hele tid har vært mig en trofast og kjærlig livsledsagerinne. Om høsten 1879 flyttet jeg fra Øren til Gammelplassen, hvor vi i ca. 20 år levde et meget hyttelig samliv ved Foldsjøens bredder. Min far døde mens vi var på Øren 1873.

Da gamle Lautitz Nicolai Jenssen døde 1891, overtok hans eldste sønn Nicolai Jenssen Mostadmarkens Bruk, og da han efter nogle års forløp solgte samtlige leilendingsgårder i Mostadmarken, blev han enig med Jacob Kjellend i Hommelvik, som da var eier av Karlslyst – om å slå begge de to bruk med tilhørende skogeiendommer sammen og flytte sagbruket fra Mostadmarken til Hommelvik. Således kom jeg til å flytte til Hommelvik våren 1900, hvor jeg kjøpte det sted hvor jeg nu bor. –

De 40 år fra min konfirmasjon til jeg flyttet til Hommelvik arbeidde jeg iherdigt, de første år som smed og spikersmed, og fra den tid jeg begynte på sagbruket, og hele tiden var min tid så opptatt at jeg arbeidde ofte til kl. 9 – 10 om aftenen. Om dagen skulle jeg passe alt sagbruket vedkommende og da jeg havde å føre alt regnskap som angikk driften, måtte jeg for en del utføre kontorarbeidet om aftenen. Hertil kom at jeg også kom inn i en del kommunale arbeider, som jeg også var nødt til å ofre en del tid på. Stort bedre blev det ikke siden jeg flyttet til Hommelvik. De 12 år jeg fugerede som formann ved Hommelvikens Sagbruk var ingenlunde de beste av min tid, hva bestillingen angår. Jeg kom da sammen med fremmede folk som da bestyrede bruket, og da jeg allerede var noget til års, var det mer vanskelig for mig å arbeide sammen med den nye bestyrelse, som da dirigerende bruket. Jeg kom aldri til å trives godt med min stilling, endskjønt jeg ikke har særdeles grunn til å klage over mine overordnede, men endskjønt jeg arbeidde iherdig og det viste sig efter at jeg sluttet at det måtte være 2 – 3 mann om å utføre samme arbeid som jeg var alene om – blev jeg visst ikke påskjønnet derfor. Visstnok økedes produksjonen ved Bruket noget, men arbeidet blev dog ikke særlig mere.

Men nu skjedde en stor forandring i mitt liv: den 13. mars 1911 blev jeg rammet av et skadetilfelle som gjorde at jeg var syk og arbeidsudyktig til langt ut på sommeren, men da jeg havde skadebot av Riksforsikringsanstalten, var der ingen ting som manglet i huset. Da jeg begynte å bli såpass at jeg kunne utføre noget arbeide – kontorarbeide – overtok jeg bestillingen som forretningsfører ved Malvik kretssykekasse, som samme år blev opprettet, og har jeg hele tiden innehatt denne stilling, nu i over 5 år.

Hele den tid, eller fra den tid jeg sluttet på Bruket har jeg havt det så rolig og godt som nogen kan få det, og har mitt utkomme været så vidt bra at jeg har vært fri for større næringssorger. Guds godhet imot mig har hele tiden vært så stor at jeg ikke nogensinde kan fulltakke ham for hva han gitt mig, og den stilling jeg oppnådde på min alderdom er langt mer enn jeg har turde vente mig. Jeg som hele min tid har måttet arbeide nokså intenst under nokså strenge autoriteter, er nu en aldeles fri mann og har et meget godt og behagelig arbeide – et arbeide som jeg nu med Guds hjelp håper å beholde en tid om Gud vil forunde mig å leve og ha helsen.

Jeg kommer nu til et avsnitt av mitt liv, som er det mest betydningsfulle og tyngste jeg har opplevet, da min kjære hustru Ingeborg død onsdag 23. august 1916. Dette var et så tungt støt for mig at jeg ikke vil komme til å overvinde det, selv om jeg skal få leve ennu nogle år. Men da det så var Guds vilje, får man bøye sig under den og takke ham for den lange tid vi fikk leve sammen i et meget godt samliv. Vi har da vært gift i litt over 47 år – men savnet er så stort at det ikke nytter å fortelle nogen det, som ikke har måttet prøve det.

Skrevet høsten 1916.

Lidt om far og mor
Av Jacob Hulaas.

Mine foreldre, som var fattige folk og satt i små kår, var kristeligsindede folk og vilde gjerne leve et liv overensstemmende med Guds ord. Min far som var vagt i sine yngre år, var en stille og troverdig sjel, han var godmodig og føyelig og ville så gjerne gjøre vel imot både sine egne og andre folk, og vilde så gjerne gjøre alt til det beste. Han elsket oss barn høyt og ville oss bestandig vel. Han holdt bestandig husandakt om søndagen og vilde da både han og mor, at vi barn, både unge og de eldste, skulle være inne, og måtte vi da sitte i ro, endskjønt vi barn ikke alltid syntes at det var behagelig for oss.

Min mor, som like fra den tid jeg husker henne, var en elsker av Guds ord og nesten daglig leste et stykke av guds ord og sang sine yndlingssalmer. Når hun satt ved sin rokk, sang hun som regel salmevers, enten av Kingo eller Brorson, son hun hadde lært utenat, og især var Brorsons Svanesang hende dyrebar. Hun kunde til dels være nokså streng imot oss barn, og ville ha nøye rede hvor vi var når vi var utenfor hennes øyesyn, men hun elsket oss og vilde bestandig vårt beste. Jeg tenker ofte på de mange alvorlige formaninger vi fikk av hende, og især var jeg og min bror Henrik gjenstand for hendes kjærlighet og formaninger, og jeg tror at de var til ikke så liten nytte for vårt senere liv i verden. Når vi var inde, og især da på vintertiden, var hun så glad når vi leste for henne enten av bibelen eller en anden religiøs bok når hun satt ved sitt håndarbeide. Som regel leste vi da skiftvis morgen- og aftenbønnen av en gammel andaktsbok som vi hadde i huset.

Da far engang var til byen, kjøpte han med sig hjem en sangbok som han kjente til fra sine ungdoms dager, som kaltes ”Bibelsk Visebok” eller ”Åndelig Tidsfordriv” forfattet av Peter Dass og inneholdt en del sanger som omhandlede en del av de bibelske beretninger. Denne bok hadde vi barn meget glede av å lese i, og vi blev bekjent med meget av bibelhistorien som ikke fantes i vår barnelærdom og som gav oss anledning til å finne opp i vår bibel samme historien som vi leste igjennom flere ganger. Vi blev så inntaget i disse sanger at vi lærte dem nesten alle utenad. Jeg kan ennu minnes flere av disse sanger, men har nu glemt de aller flest av dem. Der var f. eks. en sang om Verdens skapelse, og om dommerne var der en sang om Gideon, to sanger om Samson og en Jefta, samt om profetene Elias og Elisa flere sanger, som også var lange. Boken som var nokså sjelden, fantes ikke i nærheten og fantes den tid kun hos en bokhandler i Trondhjem. Noken blev flere ganger bortlånt og dette ledet til at den til sist kom bort. Dette var i mine guttedager, og siden jeg blev voxen, undersøkte jeg flere ganger hos bokhandlerne i Trondhjem om den fantes, men fikk det svar, at den ikke lenger fantes i bokladen. Da jeg nu kan jeftas sang utenat, har jeg den avskrevet, og skal nu vedlegg dette blad.

Endskjønt far ikke havde gået nogen skole – den gang fantes det ikke engang almueskole – var han nokså bra opplyst efter sin tid. Han skrev ganske meget godt og kunde også regne en del, så han i den henseende var sjelden efter sin tid. Far var også litt av en snekker. Han havde således en høvelbenk og til like en simpel dreiebenk, som han havde arbeidet selv. Dette bidrog til at jeg og min bror Henrik ofte benyttet vår tid til å arbeide, til dels på høvelbenken og til dels på dreiebenken, og således lærte vi oss ikke så ganske lite av husflidsarbeide. Visstnok gikk det ikke så aldeles rettferdig til når vi skulle dreie, thi når en av oss skulde dreie, måtte den anden dra hjulet på benken, da den var for tung å trø for oss. Og således gikk det gjerne den veien at min bror måtte dra, da jeg som den eldre anså mig for mer berettiget til å dreie. Således kunne vi ikke alle tider komme overens om den ting, men det verste var at det vi arbeidet som regel ikke ble prima varer. Det gikk hårdt på virket, og vi fikk jevnlig en stor haug med skrot, da der sjelden blev blev noget gavnlig ut av det vi dreiet den første tiden vi drev dette arbeide. Også utover verktøyet gikk det til dels ikke bra, men da far var så føyelig og mild, fikk vi sjelden nogen påtale for det.

Jeg mindes en gang at jeg brakk spissen av på en krumpasser som tilhørte far og blev meget bedrøvet, da jeg fryktet for at far ville bli harm derover. Jeg gikk da hen og fortalte dette til mor og bad henne fortelle det til far. Dagen etter fortalte mor at hun hadde talt med han derom, og at han ikke var det minste vred på mig for dette da han skulle utbedre skaden med en fil. For øvrig var den spissen på passeren dygtig lang, så der gjerne kunne brekkes av den et lite stykke. Herover blev jeg så glad at jeg siden ikke har kunnet glemme det. Dette er altsået lite bevis på hvor gjennom god min far var og hvor gjerne han ville at alt skulle være godt. –

Mor havde ikke alle tider så gode dager, især da vi barn var små og fortjenesten var liten, og der var mange som skulle have mat og klær. Men hun fikk det jevnt til å strekke til så vi aldrig led nogen nød især den tid jeg mindes. En del bedre blev det for henne når vi yngste barn blev konfirmert og kunde blive en del til hjelp for huset, og det skal være sikkert, at så snart vi kunde utrette noget, blev vi heller ikke sparet, og ikke fikk vi lov til å bruke noget av det vi fortjente for oss selv, men alt måtte gå til huset.

Om sommeren måtte vi sanke bær, som for det meste bestod av jordbær, og den måtte vi som regel bære til Trondhjem for å få den solgt. Jeg var ikke mer enn 13 -14 år da jeg måtte gå til byen både en og to ganger for uken med tunge byrder ofr å få tilveiebragt nogle skillinger, som også kom vel med, da der var smått om penger den tid. Som oftest måtte jeg bære til dels 8-10 liter, og når vi oppnådde å få 40 øre pr. liter eller 1 ort pr. kande var vi særdeles godt fornøyd.

Reisen til byen gjorde jeg som oftest på dagen, men at det var en streng dag, skal Gud vite, thi når jeg hadde gått en veilengde på 3 norske mil frem og tilbake – til med at have gått en hel del i byen – på en dag var man godt fornøyet og var glad å få komme til ro om kvelden. Jeg minnes min mor engang om morgenen fulgte mig på vei utover marken et stykke da jeg skulle til byen. Jeg var da ikke særdeles glad til mode når jeg tenkte på den lange og tunge dag der forestod. Min mor fortalte mig om aftenen, når jeg kom hjem, at da jeg gikk fra henne, satte hun sig på en tue og græd over at jeg som et barn skulde være nødsaget til å streve slik for tilværelsen, og at hun bad til sin himmelske far både for mig og sig selv, at hans velsignelse måtte følge oss. Og jeg er viss på at min mors bønn om velsignelse også blev hørt av når himmelske far og har også siden vært mig til velsignelse og støtte gjennom livet.

Jeg minnes mange dyrebare stunder fra min barndom og min mors formaninger og trofaste bønn for oss børn både i legemlig og åndelig henseende. Visstnok kunde mor også have sine feil og mangler og var til dels efter våre anskuelser streng imot oss, men hun ville oss alle så inderlig vel.

Jeg har således stor grunn til å takke henne for hva hun var for oss som børn, og jeg kan for min del trygt si at hennes formaninger og omsorg for mig både i legemlig og åndelig henseende har vært mig til stor nytte i livet. Endskjønt jeg som barn den gang ikke alltid visste å sette pris derp+.-

Jeg minnes så godt den siste dag hun levde – jeg var da 23 år gammel. Da jeg om morgenen gikk hjemmefra til mitt arbeid, var det likesom hun ante at vi skulde skilles for dette liv. Da hun ikke havde nogen større smerter, men visstnok var en del svak, talte hun meget alvorlig med mig og bad mig ikke å gå bort fra min barndoms Gud og takket mig hjertelig for alt godt jeg havde gjort mot henne, og alt annet skulle da være glemt. Hun ønsket at Herrens velsignelse måtte følge mig og at vi skulle ha det håp å få møtes hos vår himmelske far hinsides. Jeg gikk da til mitt arbeid. Straks efter middagen fikk jeg bud om å komme hjem, og da jeg kom hjem, var mor død. Hva som for mig lettet avskjeden med mor noget, var at jeg da var forlovet med min tilkommende hustru og blev gift med hende året efter, og hun blev da min gled og støtte gjennem livet, likesom mor havde vært det hittil, og for hvilket jeg har så uhyre meget å takke min himmelske far for.

Min farfar Ole Olsen Rognås var født på Meibakken i Selbu år 1774 og død 1824.
Hustruen Anne var født på n. Snustad 1775 og død på Rognås 1839.
Mine foreldre blev gift år 1827.
Min morfar Anders J. Wenn døde 1833 på Wenn.
Min mor var født på Wenn 1804.
Min far døde på Øren 1873.

Mine søskende er:
Karen f. 1828. Gift med Ole Andreas Moen Åsmark.
Anders f. 1831. Gift med Beret Hansd. Vennberg
Anne Martha f. 1834.
Marith f. 1837.
Oline f. 1841
Henrik. F. 1848.
Jeg – Jacob – er født 1845. gift 1869.

Lidt om mine foreldre og besteforeldre.
Av Jacob Hulaas.

Det var omkring 1790 at der kom en gut fra plassen Meibakken i Selbu til Mostadmark og tok tjeneste på gården øvre Volden hos Ole Jonsen – oldefar til lærer Lorents Vold i Malvik. Da gutten oppførte sig godt og var godt likt av sine husbondsfolk, hjalp hans husbond ham til å komme på nabogården Rognåsen, som da var ledig – alle gårder i Mostadmark var da leilendingsgårder- hvor han som ungkar drev gården et par år. Her giftet han seg med en datter til Halvard Snustad, som også var kommen fra Selbu. Datteren som ble gift med Ole Rognås hette Anne eller And. Dem havde 4 sønner, nemlig Halvar, Ole, John og Jacob. Halvor, den eldste, overtok gården efter faren og blev gift med en datter til Anders og Mali Wenn, som hette Randi. Foreldrene som var fra Stjørdal kom i 1802 til gården Venn og var foreldre til mange barn, som blev en stor slegt.

Mine foreldre, Halvor og Randi Rognås, havde mange barn, i alt 10 – 5 sønner og 5 døtre. To sønner og en datter døde som spedbarn. På grunn av de mange uår som inntraff straks efter deres overtak av gården blev det nokså trangt for dem. Der indtraff 7 uår i trekk hvor både korn og poteter frøs bort, og da der ikke gaves annen fortjeneste for brukerne i Mostadmark enn å brenne kul og levere til Verket, samt litt jernkjørsel og malmkjørsel til Hommelvik m.m. som betaltes meget dårlig, blev det lite å leve av og besvare sig, så dem ble nødt til å slutte med gården. Da mannen var trearbeider, flyttet dem fra Rongåsen til plassen Hulåsen ved Verket våren 1840, hvor han fikk arbeid stadig ved Verket. Konen døde på Hulåsen den 15. september 1860, og mannen døde på Øren høsten 1874.

De arbeidere og husmenn som arbeidet på Verket havde det forholdsvis nogenlunde bra, thi om enn fortjenesten ikke var stor – selv efter den tids forhold – var arbeidet stadig, og de nødvendigste fødevarer, så som korn, mel, fisk og sild m.m. sørgede bruket for å ha til utdeling til enhver tid og blev utlevert til arbeiderne pr. regning, men så gikk også arbeidernes fortjeneste den tid nesten udelukkende til mat. Det som skulde behøves til klæder og andre fornødenheter måtte tilveiebringes på anden vis. Hertil var der en god hjelp i at nesten alle arbeidere havde et stykke jord hvorpå avledes foruten litt korn og potedes, også for til minst et par kyr og nogle får, og når hertil kom at arbeiderne havde fri hus og fri alle reparasjoner på husene, var der ingen som led mangel. Men som regel var de fleste av arbeiderne skyldig endel til bruket, da der var anledning til å ta opp varer ved bruket på forskudd.

Bønderne i Mostadmark var den tid heller ikke særdeles velstående. Gårdene som hørte Godset eller Bruket til var kun bortsatt på leiekontrakt og i husene eide brukerne kun 2/3 da 1/3 – nemlig skogverdien, tilhørte Bruket. Når der inntraff gode åringer, kunne bønderne klare sig nokså bra, men som ofte inntraff der uår hvor hele avgrøden frøs bor, og foret blev der den tid ikke lagt så stor vind på, og da var det kun den fortjeneste som man kunne tilveiebringe med hestene man skulle leve av.

Den tid var der ingen tømmerdrift, da der ikke var nogen som kunde foredle skogen den gang. Selv til innredning av boliger brukte man klyve tømmerstokker med øxe til gulv og loft i sine boliger. Senere blev der taget fatt på å håndskjære tømmeret, med en håndsag som kanskje endnu finnes i forskjellige utkanter. Håndsaging blev for en tid siden drevet ikke alene for husbehov, men også til salg. I begynnelsen av det 19. århundre fantes der neppe et sagbruk her nordenfjels, senere blev det bygget et og andet sagbruk, som dreves med vandkraft, men bestod kun av et blad i en oppgangsramme og var sådanne beregnet kun på tilvirkning av materialer som bruktes innenlands. I Mostadmarken blev der oppsatt en enkeltsag ved Nævermoen og en ved Sneisen, senere også et ved Verket, der blev da også skåret en del utskibningslast på disse enkeltsage.

Mostingernes fornemste skogbruk bestod i den tid i å tilvirke trekul til Jernverket. Der medgikk en ikke så liten del tømmerskog til kul for å holde Verket gående, og stenkul var der den gang ikke tale om, så der gikk mangen pen tømmerstokk til kul. Kulbrenning foregikk på den måte at trærne blev felt og avbarket en del bark på to sider, dette skjedde om våren og forsommeren. Feldingerne skulle da ligge og tørres til høsten, og blev da avkappet med øxe til visse lengder 3 1/4 alen lang og lagt sammen i læss, som om høsten eller vinteren blev sammenkjørt og reist til mile som kunne bestå av flere hundre læss. Derpå blev milen dekket med myr eller muld og blev enten straks eller senere brent til kul av en kulbrender.

Å brenne kul var en kunst og måtte kun utføres av fagfolk. Det gjaldt å få mest mulig kul av en mile, det skjedde på den måte at ilden blev ledet med passende varme gjennom hele massen, så alt blev brent til kul uten at fortæres. Var man så uheldig at varmen tok overhånd, kunne hele milen brenne opp, og der kunne blive ganske lidet eller intet kull igjen, hvilket var et meget stort tap for vedkommende. Hvis der var av andenmanns skog i den mile som brente, tapte han ikke alene det store arbeide han hadde utført, men måtte også betale skogleie, eller som veden kostet til skogens eier.
Forresten var kulbruget i Mostadmark et dårlig lønnet arbeid endog så efter datidens arbeidspriser. Der kunne gå hen inntil 10 måneder fra man begynte å arbeide på en kulmile og inntil kullene kom frem til Verket, og hvis de da var tilvirket av brukets skoger, betaltes de den mellem 3 a 4 ort for en læst kul d.v.s ca. 3 kroner for 12 tønder.

Foruten kulbruket havde bønderne kjøring av jernmalmen fra Hommelvik opp til Verket og tilvirket jern ned til Hommelvik, som hovedsagelig måtte foregå på vinterføret, da der i den eldste tid Verket dreves ikke var vognvei fra Hommelvik. Jern som blev kjørt til Hommelvik på sommerføret måtte slepes på støtting eller sommerslede. For vel hundre år siden fantes der ikke vogn i Mostadmarken. Den første vogn som var i Mostadmarken kom til gården øvre Volden, og da den tid ingen vogn- eller hjulmakere fantes i bygden, måtte dem innføres fra andre steder og blev da kostbare.

Imidlertid var der menn i bygden som begynte å arbeide vognhjul, og snart gikk det til at det blev en vogn på hver gård, og var det da allerede opparbeidet og rodelagt vei mellem Hommelvik og Selbu, men det var en sørgelig vei å komme frem efter på grunn av de svære bakker som det til dels var livsfarlig å passere. Til sådanne bratte bakker og stigninger hører Moløften ved oppkjøringen fra Hommelvik, Fosslibakken, Verketskleven, Halvardsplasskleven og Løveggen i Sneismarken, som nu alle er omlagt, og skal der nu på strekningen mellem Hommelvik og Selbu ikke finnes stigning over 1 på 15. Til sammenligning kan anføres at jeg selv ved undersøkelse på den gamle vei i Verketskleven har funnet en stigning av 1 på 2 1/2 og i Halvardsplasskleven 1 på 2 Y.

Det var fra 1850 og oppover at der begyntes å tenke på litt veiforbedring mellom Hommelvik og Selbu, og da så godt som all trafikk til Selbu foregikk gjennom Mostadmarken, var det end mer påkrevet at veien her var nogenlunde fremkommelig. Fra 1860 og oppover fikk veiarbeidet en god hjelp i Lauritz Nicolai Jenssen, som da bosatte seg på Verket, og han skal også ha æren for at han forbedrede veien oppover Mostadmarken betydlig for private – egne midler. Det siste arbeide som er utført på strekningen Hommelvik – Mostadmarken i den senere tid er strekningen fra Sneismarken til Vikaslættet, som er omlagt for veivesenets regning, og er det fineste veistykke mellem Hommelvik og Fuglem.

I året 1900 blev samtlige leilendingsgårder i Mostadmarken samt en del husmannplasser av daværende eier L. N. Jenssen jun. solgt til de respektive drivere, og fra den tid tør man si at beboerne i Mostadmark er gått frem i velvære. Brukene ble solgt for meget moderate priser og på rimelige betalingsvilkår, og da hvert bruk fikk med et stykke skog til eget bruk, er nu samtlige brukere godt situerte også i den henseende. –

Min far, som var født i året 1801 mindes meget godt det så meget omtalte misvæxtår 1812 eller Storkleinåret, og fortalte oss barn hvorledes han som smågutt levde den tid. Året 1812 var et ualmindelig sent år, da der ved St. Hans tid nesten ikke fantes grønt gress i Mostadmarken. Sommeren blev kald og regnfull, så der ikke blev et modent korn, når man kom litt opp fra sjøen, og selv ved sjøstranden blev det et totalt uår. Når hertil kom at der da var ufred mellom Norge og Sverige, og der ingen innførsel av kornvarer var til Norge, kan man skjønne hvorledes forholden måtte bli, da især vinteren 1812-13. Da ufreden hadde vart i flere år, var kornmagasinene tomme, og enskjønt det var ordnet slik at de mest trengende kunde få utlevert nogle mark mel eller korn, måtte man selv avhente det i Trondhjem, og det meste en husfar som hadde familie kunde få, var en halv vog eller 9 kg., som skulle strekke til lengre tid.
Det var da ingen anden råde enn å ty til furubarken. Barkmelet var da så almindelig, at det ikke alene bruktes til brød, men også maledes som gryn og anvendtes til suppe. Det er ikke alene i 1812 at der blev brugt barkebrød i Mostadmarken, men både før og senere når der inntraff uår, og blev da brukt sammen med Gran – som enten avledes eller kjøptes. Ja, så sent som omkring 1840 skal det være brukt barkebrød i Mostadmark. Gamle folk som har spist brød av furubark har fortalt mig at det ikke var så allerverst å spise, men man må da ta hensyn til at folk den tid ikke var så kresen og at dem meget jevnlig var vant til å spise mat av frossent og grønt korn – som alene den som har spist av sådant korn, alene vet hva det smaker.

Barkmelet tilberedtes på følgende måte

Barken ble løpet av den fineste furu og helst høit opp på treet hvor der ikke var så tykk kart. Den grovere del av barken ble avfliet og den indre hvite del benyttet. Den blev enten lagt på et sted hvor der var varmt, så den tørket langsomt, eller så ble den tørret på en tørkhylde med passende varme. Derpå blev den knust på låven enten med en slugu eller med en treklubbe. Derpå blev den malet til mel som andet korn. Melet blev som regel utvandet for det benyttedes som mat. Gryn tillaget man av barken på den måten at barken skyvedes på en langhøvel – skathøvel – og blev denne gryn benyttet i melkesuppe, forresten blev barkemelet mest benyttet til flatbrød.

Det efterfølgende år 1813 var et ualmindelig flødt og godt år og blev kalt Lillegodåret. Sommeren var da så fløt og akeren modnedes så tidlig at folk fik skjære og male årveien før dem begynte med slåttonnen. Jeg mindes at mine foreldre fortalte hvilken glede det blev, da man fikk hjem mel fra kvernen første gang om sommeren og dem da fikk spise seg mett – og at vi skulle være glad og takke Gud for at vi ingen nød led for mat, som dem har måttet prøve. Far fortalte at der da blev riktig som et gjestebud. Foreldrene havde da bakt flatbrød av årsgrøden og kokt melkesuppe og kjernet smør, så dem da havde det som i et gjestebud og kunde da takke Gud for at dem havde oversået en sådan plage. Da utsæden om våren 1813 blev nokså liten, i alle fall for de fleste på grunn av mangel på sædekorn, blev avlingen liten. Men da ufreden med nabolandene begynte å lakke til enden, så indførsel kunde ventes, begynte de bedre tider å innfinne sig.

En erindring fra mine yngre dager.
Av Jacob Hulaas.

Jeg var en gang nærværende ved en ung kones dødsleie, som gjorde et verdigt inntrykk på mig og som jeg aldri vil glemme. Konen som var gift for nogle få år siden havde før den tid vært vagt, men på grunn av mannens gudløse liv var hennes forhold til sin frelser begynt å kjølnes. Hun blev liggende hårdt syk i lungebetendelse, og jeg skulle som hennes nabo en dag se inn til henne. Jeg så da straks at hun allerede lå og kjempet med døden og var aldeles fortvilet da hun ikke så nogen redning for sin udødelige sjel. Mannen, som vare en Spenbar fritenker, holdt på og skulle trøste henne på sin vis, men hun ville intet høre av ham. Jeg gikk da bort til sengen og bad ham gå litt til side, da jeg ville forsøke å minne henne om et guds ord. Jeg sagde henne at hun måtte forsøke å be Gud om at han hjalp henne med sin trøst. Hun svarte mig at hun var så stor en synder, at der ikke var mer redning for henne og kunne ikke vente nogen trøst fra den rettferdige Gud. Jeg bøyde mig ned til henne og sagde at hun skulle forsøke å gripe det Guds ord som siger: ”Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all synd”.
Disse Guds ord virket således på henne at jeg aldri glemmer den synlige forandring som straks foregikk med henne. Hun, som før lå og kastet sig med jammer, blev med en gang rolig og lå med foldede hender en liten stund. Derpå slo hun øynene opp og utbrøt: ”Å nei, hvor godt det blev!” Og med et himmelsk smil over sitt ansikt utbrøt hun på ny: ”Å så vakkert!” Min søster som også var tilstede, så også det samme og var vidne til det hele. Da konen nu blev aldeles rolig og så ut for oss som hun ville sove, måtte jeg gå min vei, da jeg ikke kunne være fraværende fra mitt arbeide lenger.
Men da jeg og min søster, som gikk samtidig, var kommet et stenkast fra huset, kom der bud efter oss med den beskjed at konen da var død. Min søster sa da til mig med tårer i øynene: ”Nei, så du den merkelige forandringen som foregikk med henne da du talte til henne?” Ja, jeg så den og vil aldri glemme den. Det andet store underverk som skjedde samtidig var at mannen fra denne stund kom til oppvekkelse og blev en troende, og så vidt jeg vet er han det den dag i dag.

Det er nu over tredve år siden dette skjedde, og endskjønt jeg har fortalt nogle av mine venner derom, har jeg aldri tenkt på å nedskrive det, før jeg nettopp nu leste i en bok av en engelsk forfatter som nevner et par lignende tilfelle, og siger at alle som har opplevet noget lignende burde nedtegne disse.
Jeg bestemte mig straks til å nedskrive disse linjer, at dem kan finnes efter mig, så måske nogen av mine børn kunne finne trøst og oppmuntring herav. Vi lever i en tid hvor en stor del mennesker ikke vil høre tale verken om omvendelse eller tro på den treenigen Gud, og vil et sådant vidnesbyrd kanskje være til hjelp til å vekke nogen til eftertanke. Ja, måtte Gud i himmelen hjelpe dertil. At ovenstående er en sannferdig beretning kan jeg med mitt navn bevidne.

Den 30. mai 1920.
Jacob Hulaas.

Foranstående beretning, som skriver sig fra en tid for vel 30 år siden og hvortil jeg og min avdøde søster Marit var vidner, angår en ung kone som den tid bodde på plassen Dalen ved Mostadverket. Hun og hennes mann var for et par år tidliger innflyttet fra et sted som kalles Skivevolden ved Jonsvandet. Mannen het Iver og konen Karen. Såvidt jeg minnes havde dem to børn da dem kom. De var begge snille og godslige mennesker når unntages at mannen var en Spenbar fritenker. Konen derimot, som var et sjeldent stille og hyggelig menneske, har tidligere vært påvirket av Guds ord og skulle være blitt vakt ved påvirkning av Paul Røstad, men hennes samliv med sin gudløse mann hadde det vært vanskelig for henne å beholde sin tro uten å ta skade på sin sjel. Og da det var under en tid, da der var mindre av kristelige venner i nabolaget, havde hun ingen å støtte sig til, og da hun var stille og undselig, kom hun ikke rigtig sammen med dem som hun helst burde omgåes. Følgen blev at hun kom lenger og lenger bort fra sin barnetro, men jeg tror dog at hun fremdeles sto i et slags samfunn med sin frelser. Forholdet mellem henne og mannen var på en måte efter omstendighetene nokså bra, da han ingenlunde var brutal eller uskikkelig mot henne. Men han gjorde de bestandig narr av henne og søkte på alle måter å rakke ned på dem som trodde på Gud og hans ord, og at bibelen kun var noget meningsløst vrøl hvilket han også fortalte sine arbeidskamerater. Han var heller ikke undselig for å fortelle mig det samme. Visstnok forsøkte jeg når dertil gaves anledning å overbevise ham om hans store villfarelse, men der var ingen nytte deri, da han var meget sikker i sin sag. Jeg er nu overbevist om at det som fornemmelig for det første bragte ham til å komme på bedre tanker, var det at han var vidne til konens tunge anfektelser og kampe under dødsleiet, og til sist den store seier hun oppnådde ved ågripe Guds ord og den synlige ro og salighet som hun vandret bort med. Jeg skal tilstå at både påmig og min søster gjorde det et uutslettelig inntrykk.

Da jeg den gang ikke tør sige at jeg var nogen sann kristen, kan jeg dog til Guds ære sige at jeg var meget lydhør for Guds ord og trodde fullt og fast på den treenige Gud og hans ord. Som følge herav følte jeg mig ikke skikket til å tage mig av ham, men hans arbeidskamerat Per Torskjønn tog sig av ham og fulgte ham på samlingene hvor Guds ord forkyntes. Det var med glede og tilfredsstillelse vi så den store forskjell som foregikk med ham. Da han var i små omstendigheter, blev hans børn straks bortsatt hos bra folk og selv gjorde han sig straks ferdig og flyttet fra stedet. Han oppholdt sig i lengre tid på Wæhre på Strinda, og jeg traff han flere ganger mens han var der. Han var da visst en troende kristen, men nu på flere år har jeg ikke hørt noget til ham.