Hommelvik Bad

Gjengitt fra Årboka 2010 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Bildet er hentet fra HHV sitt bildearkiv. Levert av nabo: lnger Anne Spets Firing

Hommelvik Bad

Den 12. desember 1908 meddelte avisa at Hommelvik badeanlegg var ferdigbygd, og at badet som hadde både dusj, badekar og badstue, skulle åpnes for bading den 21. desember 1908.

AV HENRIK SPETS

—Fra ide til vedtak

Det var framskrittets menn i Hommelvik som som­meren 1907 sammenkalte til møte, og gjorde vedtak om å bygge et badehus. Byggekomiteen som ble valgt på dette møtet, besto av Ole Rigstad, Benjamin Wahl, Jacob Hulaas, Jørgen Hestnes og B Tømmervik. Allerede den 7. september 1907 arrangerte byggekomiteen møte i Arbeiderforeningens lokaler for de som var interesserte i badehussaken. På dette møtet ble det opplyst at et eventuelt moderne badehus ville koste ca 4000 kroner. Det ble videre vedtatt å danne et aksjeselskap hvor hver aksje skulle koste fem kroner.

Lokalavisen «Hommelviken» opplyste 3. januar 1908 at det nå var tegnet 117 aksjer i badeanlegget og at A/S Maraker Brug hadde gitt gratis tomt.

— Åpnet 21.desember 1908

Den 12. desember 1908 meddelte avisa at Hommelvik badeanlegg var ferdigbygd, og at badet som hadde både dusj, badekar og badstue, skulle åpnes for bading den 21. desember 1908. Prisen for badstubad var 10 øre, og for kar­bad 25 øre. Dersom de badende ønsket å låne håndkle og såpe, ble prisen økt med 10 øre. Den 17. februar 1912 hadde bladet «Homla» en liten notis om at A/S Hommelvik Bad hadde avholdt generalforsamling lørdag den 10. februar. Det refereres til årsberetningen der det går fram at søkningen til badet var god, men burde vært bedre. (jfr Malvik bygdebok IV s 310 – 312)

I Malvik Bygdebok IV, avsnitt «Helsestellet i bygda rundt århundreskiftet», står det innledningsvis at bygda ble hardt rammet av sykdommer først på 1900-tal­let. Smittsomme sykdommer førte til dødsfall flere år. Sykdommer som rammet var lungebetennelse, difteri, tæring og hjernehinnebetennelse. Disse sykdommene resulterte i uvanlig mange dødsfall. Også min farfar, Erik Spets, ble rammet av lungebetennelse og døde høsten 1908, 56 år gammel. Det er nærligggende å anta at slike epidemier i bygda framskyndet badesaken i Hommelvik. Kanskje for­bandt de epidemiene med dårlig hygiene? Det som er helt klart i ettertid, er at Hommelvik Bad var et veldig moderne og framtidsrettet bad, langt forut for sin tid den gang.

Under krigen 1940 – 45

Under krigen 1940 – 45 var badet stengt for stedets befolkning Det var den tyske krigsmakta som benyt­tet anlegget i disse årene for soldater som var forlagt i Hommelvik. På denne tida ble badet og badstua oppvarmet med damp, produsert i en gammel dampkjel som var instal­lert i 1908. Dampkjelen ble fyrt med bakved fra Hommelvik Bruk. Bakveden var avfallet fra tømmeret når det ble saget til plank Men bakveden var veldig skryp å fyre med. Fyrbøteren måtte hele tiden fylle på med ny ved for å holde damptrykket på maksimum Ved første gangs oppvarming

I forgrunnen bademester Oskar Spets. Badet i bakgrunnen. Spets var bademester fra badet ble åpnet i 1936 og senere fra krigens slutt til det ble lagt ned i 1974, da det nye idrettsbygget med svømmehall ble tatt i bruk. (Foto: Arbeider-Avisa)

av badstua ble dampen blåst direkte inn og gjorde sikten i badstua dårlig. Det hendte at dampen var så tett at det var vanskelig å finne veien ut. Året 1946 ble badet helrenovert.

— Dampkjelen ble erstattet

Dampkjelen ble erstattet med en varmtvannskjel for oppvar­ming av badevannet. Fremdeles ble det fyrt med bakved fra «Bruket». Også en ny varmtvannsbereder ble montert slik at badet fikk nok varmt vann til dusjing. Badstua fikk elektrisk oppvarming og holdt jevn temperatur mellom 70 – 80 °C. Det ene badekaret ble fjernet. På plassen som ble ledig, ble det montert to nye dusjer. Dermed fikk de som brukte bad­stua fire dusjer til rådighet, og køen foran dusjene forsvant.

Så lenge jeg kan huske tilbake etter 1936 var Signe Myhre ansatt for å vaske badet etter bruk på fredager og lørdager. Hun satt også ved inngangsdøra og solgte bil­letter. Til å passe badets tekniske anlegg og fyringen med bakveden var Henry Haldberg suveren. På lørdager måtte han tidlig opp for å starte fyringa slik at badet hadde nok vann til disposisjon. Oskar Spets var bademester fra 1936 og fram til nedleggelsen i 1974, da det nye Hommelvik Bad og Idrettsbygg sto ferdig. Gamle Hommelvik Bad ble revet samme år.

For lokalkjente i Hommelvik som ikke lenger husker hvor badet lå, kan jeg hjelpe på husken. Badet lå omtrent på midten av en tenkt strek fra bedehuset til det eldste våningshuset til familien Berg. Å vokse opp før krigen med Hommelvik Bad, Mobekken, Homla og øya i det nære nabolag var et eldorado.