Jubileumsberetning HHV 2005 – 2010

Historielaget Hommelviks Venner – 30 år

Vi viser til beretning ved 25 års jubileet for årene 1980- 2005. Denne beretning er en videreføring av denne for årene 2005-2010.

Del 1. Historikk

Historielaget Hommelviks Venner (HHV) ble stiftet 27.november 1980 og feiret 25 års jubileum på Cafe Rampa den 7.november 2005 hvor ca 50 påmeldte og inviterte gjester deltok. I tillegg ble jubileet markert med forskjellige aktiviteter gjennom året.

30-års jubileet vil få en enkel markering på Jakobsli museum den november i forbindelse med at julegrana tennes.

Del 2. Noen glimt fra virksomheten

I 2009 ble opprettet ei arbeidsgruppe for bevaring av faste kulturminner (kulturminnegruppa). Denne kommer i tillegg til Museumsgruppa og Fotogruppa

Kulturminnedagens pris 2007

HHV ble tildelt kulturminnedagens pris 2007 for programmet “Hommelvik i alvor, bønn, fest og glede” i konkurranse med ca 80 lag fra hele landet. Komiteleder Anne-Marie Førde uttalte at “Vinnerpogrammet viser bredden i lokale forsamlingshus og bygger på en solid dokumentasjon”. Dagen ble feiret 9.september med besøk av komiteleder Anne Marie Førde og nasjonal koordinator Unni Blegen Walhovd som overraktge diplom og en sjekk på 30.000 kr. Overrekkelsen foregikk ved Jakobsli Museum. Oppmøte var meget bra, ca 150 deltagere, og programmet gikk etter planen med vandring til sentrale forsamlingshus. Etter vandringen åpnet billedutstilling med gamle bilder fra forsamlingshus i distriktet, se vedl program. Som vinner av prisen deltok HHV i et times lokalprogram på NRK og fikk god omtale i lokalpressen. Jfr bilde fra Malvik-bladet 16.september med overskrift “Populær historisk vandring”.

Turer og utflukter

I likhet med kulturminnedagen 2007 har HHV årlig arrangert utflukter med orientering på selve kulturminnedagen. Samtidig er det servering på Jakobsli Museum med fotoutstilling hvor emnet har tilnytning til årets tema for dagen. Disse arrangement har trukket godt med folk.
Vi kan nevne:
2008: Tur til Høibytrøa med matpause i Høibygjerdet hvor eierne både serverte og orienterte.
2009: Tur med orientering til Hallstadelva
I tillegg nevnes Homlasti-vandring og Sentrumsvandring i 2005 og vandring til Movolden (skogstur fra Isdammen til Stavsjøfjellet) i 2007.

Møter og sammenkomster

Det er i de senere år ikke avholdt andre medlemsmøter enn i tilknytning til årsmøtet. Av innleide foredragsholdere på disse møter nevnes: Andreas Lunnan, Johan Jensen og Sven Svebak.

26.03.09: Orientering av Jørn Nicolaysen om “Krigsdagene i Hommelvik” i forbindelse med restaurering av “tyskertrappene” (se pkt. tilskudd fra Norsk kulturminnefond).

Av åpne møter nevnes:

06.11.09: Skuespiller Rut Tellefsen holdt foredrag på Cafe Rampa hvor hun fortalte fra sitt sceneliv og sin oppvekst i Vika

08.04.10: Øivind Solvik holdt foredrag om det tyske luftangrepet aprildagene 1940

Temakvelder på Rampa:

Det er så langt avholdt 3 temakvelder med bilder fra HHVs store fotosamling. Ansvarlig for disse kveldene er Tor Haldberg sammen med Øivind Kristiansen og Trond Sivertsen. Disse kvelder er godt besøkt og vil fortsette.

Arbeiderfestivalen:

HHV har åpent på Jakobsli Museum i forbindelse med Arbeiderfestivalen og har hatt både foto- og tekstilutstillinger forbindelse med festivalen. Se del 3. I tillegg holdt Trond Sivertsen i 2007 kåseri med tema: Meråkerbanens tilblivelse og historie. I 2008 var det kåseri og lysbildeframvisning i kommunekantina: Tor Haldberg kåserte over temaet “Glimt fra Roald Bye sin revy og lokalhistoriske virksomhet”. Trond Sivertsen sang og leste monologer.

Registrering av dammer og broer

Etter forespørsel fra NVE ble det foretatt en registrering av dammer i området Hommelvik/Mostadmark. HHV registrerte 13 dammer og utfylt skjema og kart med inntegning av de registrerte dammer ble oversendt NVE og Malvik kommune.

På eget initiativ ble igangsatt arbeid med registrering av broer over elva Homla (fra Foldsjøen ned til utløpet i Hommelvik). Dette arbeidet er ikke avsluttet, men hele 18 broer er nå avfotografert.

Bevaring av “Torg-gården”

HHV har i flere omganger gått inn for bevaring av Torg-gården, senest etter initiativ fra MIM som på vegne av samtlige historielag henstilte til kommunen om å bevare denne. Dags dato virker det som at dette ikke lykkes.

Reguleringsplan Moan og Sandfjæra

HHV har innvendinger mot reguleringsplanen når det gjelder området fra E-6 ned mot sjøen mellom utløpet av Homla og den gamle Haugen-kaia (det gamle rasstedet). Etter å ha fått medhold i at vi har rettslig interessekrav har vi bedt om at området i størst mulig grad benyttes til parkområde, eventuelt kombinert med lavhusbebyggelse slik at det ikke stenges for utsikten fa Hommelvik sentrum ned mot sjøen.

Det står ei rogn – Viser og vers av Harry Nilssen.

HHV har fått tillatelse til å trykke heftet i et begrenset antall. Restlager på Jakobsli Museum.

Årboka

Tilskudd fra Norsk kulturminnefond
Etter søknad har HHV fått kr 50.000 i tilskudd fra Norsk kulturminnefond til rydding og skilting av følgende 4 kulturminner:
“Tyskertrappene” – trappeanlegg fra siste verdenskrig
Brokar fra gamle Homla bro
Halstad-Sollielva – eldre industriområde
Husmannsplassen Høibytrøa (Bjørnrommet)

Del 3 – Hovedaktivitetene i HHV

Museums- og fotoabeid og bevaring av faste kulturminner er de viktigste aktivitetene i laget og utføres av museumsgruppa, fotogruppa og kulturminnegruppa.

Jakobsli Museum – Museumsgruppa

Utvendige bygningsmessige forbedringer som er gjort i perioden
Stabburet er rettet opp og fått ny svillstokk.
Uthuset er restaurert i den delen som ligger nærmest våningshuset. Arbeidet ble finansiert med prosjektmidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2005/2006.
Lekkasje rundt pipa på våningshuset er tettet.
Snøfanger er montert på uthuset.
Dørkarm rundt inngangsdør på våningshuset er reparert og malt.
Vannrør er skiftet ut.
Hagen har vært stelt. To epletre, et pæretre og en syrinbusk er plantet. En stor rask-dunge er fjernet. Blomsterbed er anlagt ved uthusveggen og busker er beskåret.

Innvendige forbedringer som er gjort:
Nytt elektrisk anlegg er lagt opp i hele våningshuset og stabburet har fått strøm via luftkabel.
Ny spotbelysning er satt opp i uthuset og på stabburet.
50-tallsleiligheten er pusset opp, malt og har til dels fått ny møblering.
30-tallsstua i 2. etg. har fått innredning i tidstypisk stil.
Thorshaugsamlinga er reorganisert og flyttet til stabburet.
Det ledige rommet i 2.etg. er malt og tatt i bruk som barnekulturrom.

– I 2. etg. på stabburet er det, i samarbeid med HILs veterangruppe laget en utstilling med gamle ski og annet vintersportsutstyr og en oversikt over bygdas mange hoppbakker.
Dukkestua er vasket, stelt og fått en del nytt interiør.

Det har vært ryddet i lageret i Prix-kjelleren. Papirer, aviser, tidsskrifter, kart og plansjer er sortert, lagret i esker og merket. Andre museumsgjenstander er organisert på en mer oversiktlig måte. Det er nylig startet et arbeid med å lage skomakerverksted og snekkerverksted i uthuset.

Det har vært arrangert følgende temautstillinger:
”Barne- og ungdomskulturen på 50-tallet” i 2005
”Jul i gamle dager” i 2006
”Kvinner i hverdag og fest” i 2008
”Fra vugge til grav” i 2009

Det har også vært vist bildeutstillinger i fotogruppas regi, og holdt kåserier med ulike temaer i forbindelse med kultuminnedager og arbeiderfestivaler.

Åpent museum.

Museet har hvert år vært åpent for publikum under arbeiderfestivalen og kulturminnedagen og enkelte lørdager eller søndager etter annonsering. Det har vært holdt ”juleåpent” hver første lørdag i advent når julegrana på torget tennes. Museet har også vært åpent for besøkende etter henvendelser. Flere grupper fra kommunen, som for eksempel ansatte i kultur- og serviceavd., PP-tjenesten, skoler, barnehager og andre institusjoner. Av andre grupper som har besøkt museet kan nevnes Midtsand Vel, jubilerende emigranter fra USA, medlemmer fra Ranheim Bydels Museum og Hegra Historielag. Årlig har flere skoleklasser fra barne- og ungdomstrinnet besøkt museet og fått omvisning.

Museet har i perioden mottatt mange fine og verdifulle gaver fra folk i lokalmiljøet. Dette har gjort det mulig å møblere leilighetene i våningshuset på en trivelig og tidstypisk måte og å videreutvikle de faste utstillingene i museet.

Fotoarbeid

Fotogruppas viktigste arbeid i perioden 2006 – 2010 har bestått i å samle inn og skaffe opplysninger om gamle bilder i HHVs fotoarkiv. Det er brukt mye tid på å sortere og systematisere bilder som befinner seg på forskjellige stadier i registreringsprosessen.
Et utvalg av bildene er blitt presentert gjennom Bygdekalenderen som vi har gitt ut hvert år. I perioden er det i gjennomsnitt solgt litt under 600 kalendere, med en årlig fortjeneste på rundt 20.000 kroner. Bildene har også blitt vist gjennom utstillinger i uthuset på Jakobsli museum, gjerne i forbindelse med Kulturminnedagen.
Fotogruppa har bidratt med bilder til internt bruk i laget, for eksempel i tilknytning til Thorshaugsamlinga, tekstilutstilling og en søndagstur til Bjørnrommet.
Fotogruppøa har de siste fem årene fått mange henvendelser fra offentlige etater, organisasjoner og privatpersoner vedrørende opplysninger om og utlån av bilder. Vi har samarbeidet med Malvik-bladet cm “Det gamle bildet”.
Det er ikke blitt avfotografert bilder ved Trøndelag Folkemuseum i denne perioden. En har i stedet prioritert å skanne bilder til internt bruk. For tiden arbeides det med å bygge opp et eget digitalt fotoarkiv for HHV basert på et forenklet registrerings-system.

Kulturminner

Jfr punkt ovenfor vedr tilskudd fra Norsk kulturminnefond.

Forutsetningen for tildelingen på kr 50.000 er at prosjektet er ferdig i løpet av 2010 og Kulturgruppas arbeid har derfor vært konsentrert om disse fire områder:

I 2009 ble det nedlagt et betydelig dugnadsarbeid ved brokarene og Høibytrøa på ca 200 arbeidstimer.

I 2010 skal det settes cpp skilt ved ”Tyskertrappene”, Brckarene, Høibytrøa og Halstadelva.

Vedlegg til rapport HHV 2005-2010

HHVs ledere i arbeidsårene 2005 -2010
Ellen Zirr Buaas – 2006
Aasta Malvik og Toralv Spets 2007 – 2008
Aasta Malvik 2009 – 01.04.2010
Arne Lysø 01.04.2010 –

Medlemstall og økonomi 2005 – 2010

ArbeidsårAntall medlemmerInntekterUtgifterBeholdning
2005 64.871,94114.727,81132.989,34
2006 54.118,5149.795,02137.138,83
2007 82.747,5753.826,87165.921,53
2008 77.734,7286.228,28157.259,97
2009188118.509,9086.960,39188.582,48
     
Medlemstall og økonomi 2005 – 2010