Historielaget

Historielaget Hommelviks Venner (HHV) ble formelt stiftet 27. november 1980. HHV har som formål å øke kjennskapen til Hommelvik og omegns historie, og å verne om lokale kulturminner. I 2021 har laget 228 medlemmer.

Jubileumsberetning 1980 – 2005

Jubileumsberetning 2005 – 2010

HHVs virksomhet organiseres gjennom et styre og arbeidsgrupper.

Museums- og fotoarbeid og bevaring av faste kulturminner er de viktigste aktivitetene og utføres av en museumsgruppe, en fotogruppe og en kulturminnegruppe. I tillegg til det betydelige arbeidet som utføres i disse gruppene ble det i 2008 laget oversikt over samtlige dammer i nærområdet, og det arbeides med registrering av broer over Homla.

HHV har fått tilskudd fra Kulturminnefondet til istandsetting og merking av følgende 4 kulturminner:
Tyskertrappene i Lundberget
Bjørnrommet i Høybyn
Industriminner langs Halstadelva.
Brukarene etter den gamle riksvegen over Homla.
Mye av arbeidet var basert på dugnad og ble ferdigstilt i 2011.

Av årlige aktiviteter nevnes diverse åpne møter
Utstillinger når en typisk bilde/maleri levere HHV.
Søndagstur med historisk vandring.

Utgivelse av egen kalender og utgivelse av årboka i samarbeid med Mostadmark Jernverks Venner og Malvik Historielag

I tillegg markeres kulturminnedagen, hvor HHV fikk den nasjonale kulturminne-prisen på 30.000 kr for landets beste program i 2007.

Historisk vandring med bilder, ord og toner (9. september 2007)