Kulturplan Malvik Kommune.

Bildet viser Høybyen (Østeraas huset) etter oppussingen. Foto: Tor Haldberg. Arkivet til HHV.

Oversikt over fysiske kulturminner

Opprettet 15. april 1998
Kilde: Malvik kommune (pdf dokument)

1 EGENHETER, SÆRPREGI DET NATURLIGE LANDSKAPET

Vassdrag, spesielt Homla, men prinsippielt er alle elver og bekker noe som vanligvis bør behandles forsiktig og med omtanke

 1. Jettegryter i fjellet over motorvegen nord og øst for Høybybekken.
 2. Terrasser fra istiden, enkelte steder, ikke så markert som mange andre steder i Trøndelag

2 GRAVHAUGER, BYGDEBORGER OG ANNET SOM ER SVÆRT GAMMELT

 1. Gravhauger i Saksvikområdet
 2. Gravhauger mellom Hommelvikgårdene
 3. Helleristninger i Solbakken (Smiseth)

3 GÅRDSANLEGG

 1. Rester etter gammel gård på gammelvegen fra Fjølstadtrøa til Bostad
 2. Saksvik, øvre (1,1) gamle bygninger, spesiell
 3. Saksvik, nedre (2,1), sommerfjøs og smie
 4. Saksvik, vestre (2,3), satt sammen av tidligere husmannsplasser 5 Vikhammer, øvre (4,1), gamle bygninger, spesiell
 5. Vikhammer, søndre (Ålia) (4,11), bureisere
 6. Vikhammer, nedre (5,1), gamle bygninger
 7. Haugan, nedre (7,1), gamle bygninger
 8. Haugan, øvre (7,3), gamle bygninger, spesiell
 9. Malvik, store (8,1), gamle bygninger, spesiell
 10. Malviksand (8,3), gamle bygninger
 11. Pettersborg (8,4), bureisere
 12. Malvik, lille (9,1)
 13. Malvik, nedre (10,1)
 14. Torp, nedre (11,3)
 15. Torp, øvre (12,1), kårstue, sagbruk, smie
 16. Leistad, midtre (16,1)
 17. Fevold (16,2)
 18. Leistad, øvre (17,1), kongsgård
 19. Leistad, lille (18,1)
 20. Leistad, nedre (19,1), gamle bygninger
 21. Leistad, vestre (19,2), Gamle bygninger
 22. Aune (21,1), gamle bygninger
 23. Bjørnstad, nordre (22,1), stabbur og mastu
 24. Kvegjerdet (24,1), gamle bygninger
 25. Vasseljen (27,1)
 26. Buås (34,1) gamle bygninger, spesiell
 27. Haset, søndre (36,2), gamle bygninger, litt uvanlig utforming
 28. Torpaune (41,2)
 29. Storsand (42,1), spesiell
 30. Skansen (42,3)
 31. Midtsand (43,1) spesiell historie
 32. Aune (Lillesand) (44,1)
 33. Kindseth (45,1)
 34. Roten, mellom (47,2) Eies nå av Sommervoll som har gitt klart uttrykk for ønske om å sette det i stand i tilnærmet opprinnelig utforming
 35. Halstad (49,1), i sveitserstil og med rekketun, begge deler uvanlig i Trøndelag
 36. Begge Hommelvikgårdene (55,1 og 55,3), betydning for landskapet
 37. Fiskeberga i Muruvik, Holmen (55,21) eller Sjøvoll (55,39)
 38. Karlslyst (57,1)er tilnærmet av samme type som gårder bygget av rike byborgere i omeg­nen av Trondheim
 39. Dølan/østerås (under Lien (59))
 40. Folden (68,1) er svært opprinnelig i formen, svært få endringer
 41. Verkesgården (69,1)i Mostadmark
 42. Vollen (72,1 eller 72,3?)
 43. Tjønnåsen (74,1), skysstasjon (Kjønnås?)

4 SETERVOLLER 1 Bostadvollen

 1. Buåsvollen
 2. Engvollen
 3. Fjølstadvollen
 4. Fossetra
 5. Fosslivollen
 6. Gammelvollen
 7. Granåsen
 8. Haugvollen
 9. Herjuvollen
 10. Hommelvikvollen
 11. Hønstadvollen
 12. Håsetvollen
 13. Kvegjerdsvollen
 14. Magervollen
 15. Malvikvollen
 16. Movollen
 17. Naustvollen
 18. Nyvollen
 19. Rolstad
 20. Rotlandsvollen
 21. Sandsetervoll i nærheten av Ivermoen
 22. Skarpåsvollen
 23. Skaugvollen
 24. Sneisvollen
 25. Snustadvollen
 26. Stavsvollen
 27. Vennavollen
 28. Vikavollen
 29. Vikhåmårvollen
 30. Vollavollen

5 HUSMANNSPLASSER

 1. Haugan, nedre (7,1), gamle bygninger
 2. Haugan, øvre (7,3), gamle bygninger, spesiell
 3. Malvik, store (8,1), gamle bygninger, spesiell
  4. Malviksand (8,3), gamle bygninger
 4. Saksvikhaug (Lavarommet) under Saksvik, øvre (1,1)
 5. Saksvikmoen (flere?) under Saksvik, øvre (1,1)
 6. Øvre Saksvikberget under Saksvik, nedre (2,1)
 7. Nedre Saksvikberget under Saksvik, nedre (2,1)
 8. Vikhammerløkka under Vikhamar, nedre (5,1)
 9. Nausttrøa (under Leistad?)
 10. Haugberget
 11. Torpgjerdet under Torp, nedre, østre (?)
 12. Forbordtrøa
 13. Bjynnvika
 14. Bostadbakken, ble til Sjøvold (?)
 15. Hestsjøbakken
 16. Klognesbakken
 17. Brattalia under Forbord, øvre (13-14?)
 18. Forbordsmark (Stuggurommet) under Forbord (13-14?)
 19. Forbordsmark under Forbord (13-14?)
 20. Forbordsmoen under Forbord (13-14?)
 21. Forbordsmyr under Forbord (13-14?)
 22. Fjølstadtrøa under Fjølstad (15?)
 23. Fjølstadåsen under Fjølstad (15?)
 24. Øvre Leistadhaug under Leistad (13-14?) (Haugaplassen, 2 stykker?)
 25. Øvre Leistadtrø under Leistad (13-14?)
 26. Nedre Leistadhaug (Leistadgjerdet) under Leistad (13-14?)
 27. Leistadbrennan under Leistad (13-14?)
 28. Leistadsand under Leistad (13-14?)
 29. Aunemoen under Aune (21?)
 30. Øvre Auntrø under Aune (21?)
 31. Nedre Auntrø under Aune (21?)
 32. Brubakken under Bjørnstad, søndre (22-23?)
 33. Øyås (Martharommet) under Bjørnstad, ytre (22-23?)
 34. Bjørnstadtrø (Smedplass) under Bjørnstad, nordre (22-23?)
 35. Bjørnstadtrø (Stortrøa) under Bjørnstad (22-23?)
 36. Kvegjerdstrøa
 37. Bromsettrøa under Bromset (26?)
 38. Stubbtrøa
 39. Bromsetmark under Bromset (26?)
 40. Bromsetbakken under Bromset (26?)
 41. Vasselimoen under Vasseljen (27?)
 42. Vasselimoen, østre under Vasseljen (27?)
 43. Vasselitrøa under Vasseljen (27?)
 44. Stokkdalsvoll tillagt Åsum
 45. Stokkdalsås (Kleivåsen)
 46. Stokkdalstrø
 47. Stokkdalsmark
 48. Øydalstrøa
 49. Gjervplassen
 50. Bekkøyan
 1. Kvitsteinvika
 2. Røvika
 3. Nybrudalen, Johan Jensens rydningsplass
 4. Mikalsrommet
 5. Ulriksrommet fra setervollen Haugsvollen
 6. Skaugan
 7. Beritromrnet
 8. Maritjalet
 9. Kolbeinrommet (Greisrommet)
 10. Herjuaunet (Magnar?) under Herjuan (33?)
 11. Herjuaunet (Martin Herjuan) under Herjuan (33?)
 12. Serirommet under Herjuan (33?)
 13. Herjutrøa under Herjuan (33?)
 14. Herjuplassen under Herjuan (33?)
 15. Herjumoen (Bererommet) under Herjuan (33?)
 16. Herjugrinda under Herjuan (33?)
 17. Buåstrø (Vasstrø) under Buås, ytre (34?)
 18. Buåsmark (Tulluan) under Buås, ytre (34?)
 19. Geilhaugan
 20. Katarina-tomta
 21. Hønstadsveet under Hønstad (35?)
 22. Hasetgjerdet under Haset (36?)
 23. Hasetsveet under Haset (36?)
 24. Hasetåsan under Haset (36?)
 25. Verklandsplass (Verklandsgjerdet)
 26. Bergrommet
 27. Kvemhusbakken
 28. Skjenstadbakken under Skjenstad (38?)
 29. Slåttrøa
 30. Kvitberget
 31. Bjørkhaugen (Hasethaugen) under Haset (36?)
 32. Engtrøa under Engan (39?)
 33. Engbakken under Engan (39?)
 34. Vulutrøa under Vulu (40?) 2 stykker?
 35. Vulumarka under Vulu (40?)
 36. Liti Marka under Vulu (40?)
 37. Vulubrand under Vulu (40?)
 38. Torpaungjerdet under Torp (11-12?)
 39. Torpaunmarka Torp (11-12?)
 40. Øveraunet
 41. Sagbakken
 42. Tangen
 43. Sandtrø, østre

45,1 Kindset

 1. Kindsetmoen
 2. Kvernhusmoen
 3. Skomakar-rommet

46,1 Stav, vestre
46,2 Sveberget, Stavsveet
46,3 Smiskaret
46,4 Stav, østre
46,5 Stavset, Stavsethagen
46,6 Nøstvollen
46,7 Sjøtrø
46,8 Stavsmark
46,11 Stavsodden
46,19 Stavstrøa

 1. Stavsvingen
 2. Stavsaunet
 3. Stavsrønningen
 4. Stavskleiva

47,1 Roten, østre
47,2 Roten, mellom
47,3 Roten, vestre
47,4 Roten, mellom østre
47,5 Grønberg, vestre
47,6 Nyhus, vestre
47,10 Grønnberg, lille
47,11 Sjøberg
47,12 Bjørkli
48,1 Grønberg
48,2 Nordberg
48,3 Mastad
48,5 Brattali

 1. Bejaminsrommet
 2. Dalamoen
 3. Grønbergsdal
 4. Nerdalen
 5. Grønbergsgjerdet
 6. Grønbergshaug
 7. Skjønberg

49,1 Halstad
49,2 Moen
49,11 Modalen
50 Mosanden
52 Moen

 1. Løvåsen
 2. Halstadtrø
 3. Halstadtrø,vestre
 4. Sollia
 5. Sollihaugen
 6. Sollihaugen, vestre
 7. Mobjørga
 8. Pålrommet
 9. Fjeseth-gården

53 Moan

 1. Moan I
 2. Moan II
 3. Moan III
 4. Moan V
 5. Moan VI
 6. Moan VII
 7. Moan VIII
 8. Moan IX
 9. Nedre Bruplass
 10. Moan X

Hommelvik, nedre

54,1 Hommelvik mellom

 1. Hommelvik-brua
 2. Bomberget

54,2 Nygården

 1. Litl-Moen
 2. Solstad
 3. Smeplassen
 4. Rønningan, øvre
 5. Rønningan, nedre
 6. Dammen

55,1 Hommelvik, øvre østre
55,3 Hommelvik, øvre vestre
55,6 Åsbakken
55,21 Holmen
55,25 Liaheim
55,26 Muruvik
55,28 Foten, Sveian
55,39 Sjøvoll
55,44 Moen
55,45 Fotvollen
55,47 Heierås, Hommelviktrøa

 1. Stugguberget
 2. Svartvika
 3. Hommelvikmark
 4. Sveian

56,1 Håkenstad
56,2 Lundli
57,1 Karlslyst (Håset)
57,2 Morseth
57,3 Karlsrud
57,4 Heimstad, Dillar
57,5 Brobakken
57,32 Veisletten
57,52 Sandmark, vestre
57,60 Sandvang
57,66 Borkdalen
57,75 Brandslett søndre
57,76 Dalhaug
57,77 Solheim
57,78 Brandslett, østre

 1. Damhaugann
 2. Kolbotten, nedre
 3. Kolbotten, øvre
 4. Svian
 5. Sørlia
 6. Ratvollen
 7. Nygårdsvollen
 8. Marken
 9. Marken, vestre 10.Korsveiann 11.Borkdalen

58 Høyby
59 Lien

 1. Høyby-trøa
 2. Høyby-gjerdet
 3. Høyby-brenna
 4. Steinkleiva
 5. Østerås
 6. Sørnesset

60,1 Nesset, Nesvold
60,2 Nesstranden
60,12 Nesbak, nedre
60,14 Nesbak

1. Smuttu

62,1 Buås, indre
62,2 Stokkbakken, Stokke
62,3 Grindbakken
62,4 Åsberget
62,6 Buåsli
62,7 Trøbakken

 1. Pål-rommet
 2. Ola-rommet

63,1 Hallen, Halden 63,2 Haldlia

 1. Halbakken
 2. Haldberget
 3. Halberget, Stabb-rommet
 4. Haldåsen, Høgåsen

64,1 og 4 Fossli
64,2,5 Fossli
64,3 Fossli, mellom
65,1 Fossen
65,2 Fosstrøa
65,3 Fossmo

 1. Fosslitrøa
 2. Bakken

66,1 Eggan, Bakken
66,2 Bakken, vestre

 1. Granåsen
 2. Bakkhaugen
 3. Bakkmark
 4. Evenshaug

67,1 Nyhus

 1. Rabben

68,1 Folden

 1. Follarabben

69,1 Mostadmarken, Verketsgården
69,2 Sjøli
69,3 Eidem
69,4 Torshaug
69,5 Sæter

 1. Gammelplassen
 2. Hulåsen
 3. Kringhaug
 4. Oldermila
 5. Langvika
 6. Dalen
 7. Verkens-Venna
 8. Øra
 9. Danielshaugen
 10. Nevermoen
 11. Sagstua

70,1 Bonnaunet
70,2 Rolstad
70,6 Rolset

 1. Rolstadmoen
 2. Rolstadåsen

71,1 Voldås, Rognås
72,1 Volden, øvre
72,3 Volden, nedre
72,6 og 73,7 Brannhaugen
73,1 Viken, nedre
73,2 Viken, øvre
72,5 og 73,6 Brobakk

 1. Vikagjerdet
 2. Bjørnhaug

74,1 Kjønnås
75,1 Sneisen
75,5 Sørli
76,1 Snustad, nedre
77,1 Snustad, øvre
77,3 Skogly
77,4 Vennstad

1. Nevervollen

78,1 Venn,vestre
78,2 Venn, østre
78,3 Vennberg
78,7 Molund

 1. Rødmyrdal
 2. Venndal
 3. Aunåsann

79,1 Jøsås, lille
79,2 Jøsås, nordre
79,3 Follan
80,1 Jøsås, østre
80,2 Jøsås, store
80,3 Nilsdal

 1. Brannåsen, ytre
 2. Brannåsen, østre
 3. Haugstren

6 ANDRE BYGNINGER

 1. Malvik kirke (1846)
 2. Hommelvik kirke
 3. Brukesgården er spesiell som typisk direktørbolig
 4. «Rampa» er et gammelt pakkhus for jernbanen (Stasjonsbygningen er fra 1950-årene)
 5. Nyhus, er en gammel skolebygning
 6. Fagratun, gammel lensmannsgård
 7. Moheim, skysstasjon i Hommelvik
 8. Frelsesarmen i Hommelvik
 9. Forbord bedehus
 10. Hommelvik bedehus
 11. Leistadmoen skole
 12. Sandbakken skole
 13. Hommelvik realskole
 14. Folkets hus, Hommelvik
 15. Lidskjalv
 16. Vidarhall
 17. Myrvang
 18. Dalheim
 19. Fagerli hotell, nå en del av Betania
 20. Vikhov
 21. Strømheim
 22. Skytterhuset på Hønstadplassen
 23. Skytterhuset på Nesbakken
 24. Skytterbane på Damgjardet

25. Bebyggelsen på Stykket i Hommelvik er karakteristisk for småkårshjem i Hommelvik for 100 år siden, men enkelte hus forfaller. De fleste av husene her er flyttet fra jernbaneområ­det. Johan Nygaardsvolds hjem, som ble flyttet fra Nygaardsvolden på denne tiden, bør nevnes.

HYTTEOMRÅDER

 1. Hestsjøen og Hønstadmarka. Per Lorvik skriver om dette, se eget notat
 2. Herjumoen Beritrommet
 3. På Vikhamar og Saksvik ble det solgt hyttetomter til Trondheimere

7 VEGER Kart:

 1. Gammelvegen ble bygget på midten av 1800-tallet, merket med grønt. RV 50 merket, ferdig i 1939. Det var dårlig med kaier, så rutebåten Trondheim/Stjørdal måtte bores med robåt. Arnfinn Vikhammermo er kilde for mer stoff

Kart: VERKET CO 125 – 5 – 3

 1. «VerkesIdeiva», gammel veg til Mostadmarka gikk langs vannledningen til Karlstad (bak gården på Verket) Kart: SNEISEN CO 124 – 5 – 2
 2. Gammel veg til Verma
 3. Tjørnåsen, skysstasjon
 4. Gammel veg til Jøssåsen. Kart: JØSSÅSEN CO 125 – 5 – 3
 5. Gamle veger ved Jøssåsen Kart: HOMMELVIK
 6. Jernbanearbeider fra 1875 til åpningen i 1881. Jernbaneundergang for Moen I.
 7. Gammel vegtraséfør jernbanen, finnes på kart hos Roger Snustad. Moangårdene ble eks­propriert.
 8. Stabbesteiner, brokar fra gammel vegtrase forbi Brukesgården.
 9. Jernbanen tok masse fra vegen rundt Svartneset da vegen ble flyttet opp i Gjevingåsen, se vegvesenets brosjyre.
 10. Fotasvingen (RV 50).
 11. RV 50 før 1940.
 12. Grønne grinda (Leif Halse) Kart: VENN CP 124 – 5 – 1
 13. Gammel veg Vennstad (Korntrøen) til Jøssåsen.

8 VASSDRAGSVIRKSOMHET

 1. I forbindelse med Torpaune Mølle ble det bygget tre damanlegg. Mølla var i drift 1860 ­1945, med avbrudd, men den gikk stort sett under hele krigen. Siste eier Sivert Melvold. Se forøvrig punkt industri og håndverk.
 2. Nordenden av Vulusjøen
 3. Lille Oppsjøen
 4. Enden av Damtjønna
 5. Ved Lauvtjønna har det vært tre damanlegg, et ved nordenden og to sør for tjønna. De ble muligens bygd for kvernbruk på Midtsand.
 6. Vikhammer vannverk tok først vann fra Storelva, senere fra Hyllvatnet. Vannverket dekte området Forbord – ytre Malvik.
 7. Malvik vannverk I og 2 fra Revdalen, dekte området Naustkleiva – Sandbakken. Kart: HOMMELVIK
 8. Dam ved Damgjardet, brast etter kort tid. Bygget i 1905 av Jacob Kielland på Karlslyst for å skaffe elkraft.
 9. Lavåsdammen/Sollielva. Kraftverk, både vasskraft og elkraft.
 10. Svartåsdammen. Damanlegg for vannverket i 1906.
 11. Do
 12. Do
 13. Jernbanedammen for vann til lokomotivene.
 14. Dam i Borkdalen for vannforsyning til Stykket (Johan Nygaardsvolds gate).
 15. Dam for jernbanen fra starten 1881 – 1890. Vann i trerenne ned til tank for påfylling av damplokomotivene.
 16. Do
 17. Tredam i Homila, toppen av fossen, for vannforsyning.
 18. Vannforsyning til Muruvik er uklar. Kart: SNUSTADHØGBERGET CO 125 – 5 – 4
 19. Dam i Nævra brukt til tømmerfløting. Kart: SNEISEN CO 124 – 5 – 2
 20. Kvernhusfossen i Vikelva – «Kvein»
 21. Litt nedenfor pilegrimsledmerket på Malvikkartet var det en dam for tømmerfløting, ved første og høyeste fossen på tur fra Sneishaugen kalt «Slettet»,
 22. (3) Snustaddammen, tredam med ukjent bruksområde, kalt Snustadsaga Kart: VENN CP 124 – 5 – 1
 23. (1) Dam for tømmerfløting

9 INDUSTRI OG HÅNDVERK

1 Torpaune Mølle var i drift 1860 – 1945, med avbrudd, men den gikk stort sett under hele krigen. Siste eier Sivert Melvold.

 1. Kvern ved sagelva nord for demningen ved Damtjønna
 2. Mellom Hønstadvatnet og Langvatnet har det vært en kværn og et sagbruk. Det er fortsatt synlige rester.
 3. Bostad meieri ved Bostad krysset.
 4. Malvik meieri i Malvik sentrum. Kart: SNEISEN CO 124 – 5 – 2
 5. Gamle tufter etter sagbruk. Sagen ble drevet med (bensin)motor. Fra gammelt av lå sag­bruket ved Fossa bruk og ble drevet med vannkraft.
 6. Sagbruk ved Rolstadmoen etter krigen, drevet med (bensin)motor, brødrene østeraas. Kilde: Roger Snustad. Kart: HOMMELVIK
 7. Hommelviken Verft og Støberi. Mursteinsbygningen er original.
 8. Os og Hommelviken Kobberverk, grunnlagt 1888 og nedlagt 4 år senere.
 9. 1860. 0. T. Wiig båtbyggeri på Nygården, leverte blant annet den gamle jernbanebroen på Sluppen.
 10. Teglverket.

Kart: HOMLA TIL VEGDELE MOT JERVSKOGEN

 1. Sagbruk med vannkraft (?) Se side 137 i gammel bygdebok, bind 1. Sagbruk drevet av Aksel Østeraas. Kart: VENN CP 124 – 5 – 1
 2. (2) Vennabekken, bekk fra Vennatjønna med damanlegg og vasshjul for drift av Vennasa­ga. Sagfossen tidlig sted for Vennasaga. Senere flyttet framover i bygda.
 3. Merker for fartsmila, satt opp av TMV.

15. Båtbyggeri i Muruvik. Rester av påler i flæra

10 DIVERSE

Kart: VERKET CO 125 – 5 -3

 1. Sagn om bebyggelse i Slottdalen. Ifølge Per Eidem Det skal finne hustufter i området. Kilde: Kjell Dybvad. Johan E. Fossum har også stoff, kilde: Roger Snustad. Kart: SNEISEN CO 124 – 5 – 2
 2. Kirkehaugen. Oppsatt en trekirke i 1665, blåste ned i 1685, kilde: 0. J. Johansen: Trønde­lags bygder i tekst og bilder (Kjell Dybvad). Tvilsomt om det har vært kirkegård der.